Sakramenty święte

 • Chrzest

  Sakramentu chrztu świętego udzielamy w soboty podczas Mszy świętej o 17.30 lub w niedziele podczas Mszy o 12.00.

  Dziecko do chrztu zgłaszamy przynajmniej 2 tygodnie wcześniej w biurze parafialnym. Zachęcamy, aby dzieciom nadawać imię świętego lub świętej, pod opiekę duchową której powierzymy dziecko.

  Przedkładamy:

  1. Akt urodzenia dziecka z USC (do wglądu).
  2. Dane rodziców i chrzestnych: imię i nazwisko, wiek, adres. (pobierz formularz)
   Jeżeli chrzestny (chrzestna) jest z innej parafii - potrzebne będzie zaświadczenie od swojego proboszcza, że jest wierzący, praktykujący, nie ma przeszkód kanonicznych i wobec tego może spełniać zadania ojca lub matki chrzestnej.
  3. Jeśli chrzest ma być w innej parafii niż obecnie mieszkają rodzice z dzieckiem - potrzebne będzie pozwolenie proboszcza na chrzest dziecka poza parafią zamieszkania.


  Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów

  / KKK 1213 /

 • Bierzmowanie

  Przygotowanie do bierzmowania rozpoczyna się w klasie ósnej. 
  Młodzież co miesiąc przystępuje do sakramentu pokuty i co tydzień uczestniczy z rodzicami w niedzielnej Eucharystii o 12.00.


  Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

  / KKK 1285 /

 

 • Eucharystia - I Komunia Święta

  Przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii dotyczy dzieci klas III szkoły podstawowej. W przygotowaniu do I Komunii Świętej konieczne jest nie tylko przygotowanie samego dziecka, ale również jego rodziców i całej rodziny do spotkania z Chrystusem w Eucharystii. Cel ten realizujemy przez katechezę dla dzieci, ale także dla ich rodziców. Zapraszamy w niedzielę na Msze z udziałem dzieci o 10.30.


  Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego.

  / KKK 1324 /

 

 • Sakrament Chorych

  Odwiedzamy chorych i starszych zawsze w drugą sobotę miesiąca od godz. 8.00 po uprzednim zgłoszeniu przez rodzinę w zakrystii.

  Ponadto każdego roku w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes - Światowy Dzień Chorego - 11 lutego, zapraszamy chorych i starszych do naszego kościoła na sakrament pokuty, Mszę świętą z namaszczeniem olejem świętym i błogosławieństwo lourdzkie.


  Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu.

  / KKK 1499 /

 

 • Małżeństwo

   

  Narzeczeni zgłaszają się w biurze parafialnym możliwie najszybciej w celu rezerwacji daty i godziny ślubu, a co najmniej trzy miesiące przed ślubem z poniższymi dokumentami.

  Przedkładają:

  1. Metrykę chrztu świętego.
  2. Datę i miejsce I Komunii Świętej - odczytać z obrazka I komunijnego.
  3. Zaświadczenie o bierzmowaniu.
  4. Świadectwo nauki religii z ostatniej klasy ponadpodstawowej.
  5. Zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim.
  6. Zaświadczenie z poradni życia rodzinnego.
  7. Wdowiec lub wdowa - wypis aktu zgonu współmałżonka/i.
  8. Dowód osobisty
  9. Dane świadków ślubu.

  Narzeczeni przychodzą do biura parafialnego w czwartek po wieczornej Mszy świętej.
  W przypadku niemożności przybycia w czwartek - w terminie wcześniej umówionym z księdzem.

  Z Urzędu Stanu Cywilnego należy przedłożyć:

  • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - przy ślubie konkordatowym.

  Powyższe zaświadczenie wydaje Urząd Stanu Cywilnego. Dokumenty niezbędne do wydania tego zaświadczenia:

  • akt urodzenia,
  • dowód osobisty (do wglądu).

  Czasem młodzi podejmują piękną decyzję, że zamiast kwiatów od gości proszą o konkretne rzeczy, bądź równowartość pieniężną na wyznaczony szlachetny cel. Dlatego przyszłych nowożeńców zachęcamy by mieć - jak to powtarzał św. Jana Paweł II - "wyobraźnię miłosierdzia".


  Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu

  / KKK 1601 /

 

 • Sakramentalia: Pogrzeb

   

  W przypadku pogrzebu należy przedłożyć:

  1. Akt zgonu (ksero)
  2. Kartę zgonu dla celu pochowania zwłok - dokument dla administracji cmentarza
  3. Dokument dokonania opłaty przez rodzinę miejsca grobu wraz z oznaczeniem jego lokalizacji w kwaterze na cmentarzu parafialnym (pomóc w tym może pani kamieniarz Halina Fengler).


  Kościół, który jak matka nosił sakramentalnie w swoim łonie chrześcijanina podczas jego ziemskiej pielgrzymki, towarzyszy mu na końcu jego drogi, by oddać go "w ręce Ojca". Ofiaruje on Ojcu, w Chrystusie, dziecko Jego łaski i w nadziei składa w ziemi zasiew ciała, które zmartwychwstanie w chwale. Ofiarowanie to dokonuje się w pełni w czasie celebracji Ofiary eucharystycznej.

  / KKK 1683 /