Modlitwy za kapłanów

Powołani do służby kapłańskiej nieustannie potrzebują modlitwy w ich intencji.

Módlmy się o umocnienie dla nich, uświęcenie i prowadzenie Ducha Świętego.

 

 

Modlitwa za kapłanów

Boże, Ojcze Wszechmogący,

za wstawiennictwem Św. Michała Archanioła

prosimy Cię, abyś uchronił kapłanów,

którzy mogą być w niebezpieczeństwie grzechu

 nieczystego od kobiet, które nie rozumieją czym

 jest godność kapłańska i ich rola w świecie.

Spraw, aby nie ulegali pokusom i pozostali nieskalani.

Boże prosimy za tymi kobietami i za nas,

abyśmy zawsze szanowali godność kapłańską

i wspierali ich modlitwą i ofiarą.

Amen.

 

Modlitwa do Ducha Świętego za kapłanów

Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni
i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy
i błogosławieństwo pokoju na cały świat.

Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca,
by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.

Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie;
Ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen. 

 

Modlitwa św. Teresy od Dzieciątka Jezus o uświęcenie kapłanów

O Jezu, wiekuisty Najwyższy Kapłanie, zachowaj Twoich kapłanów w opiece Twojego Najświętszego Serca, gdzie nikt im nie może zaszkodzić. Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. Zachowaj czystymi ich wargi, które zraszane są Twoją Najdroższą Krwią. Zachowaj czystymi ich serca naznaczone wspaniałą pieczęcią Twojego Kapłaństwa. Spraw aby wzrastali w miłości i wierności Tobie, chroń ich przed zepsuciem i skażeniem tego świata.

Wraz z mocą przemiany chleba i wina udziel im również mocy przemiany serc. Błogosław ich trudowi, aby wydał obfite owoce. Niech dusze którym służą, będą ich pociechą tu na ziemi a także wieczną koroną w życiu przyszłym. Amen.

 

Modlitwa za wstawiennictwem św. Jana Vianneya

Wszechmogący i miłosierny Boże, w świętym Janie Vianneyu dałeś nam wzór kapłana znakomitego w pasterskiej gorliwości. Przez jego wstawiennictwo uświęcaj wszystkich kapłanów, pomóż im zdobywać ludzi dla Twego Królestwa i razem z nimi osiągnąć wieczną chwałę. Amen. Święty Janie Vianneyu, patronie kapłanów, módl się za nami.

 

Modlitwa św. Faustyny za kapłanów

O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie.

Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana – bo Ty wszystko możesz.

 

Modlitwa za kapłanów

Boże, Stwórco rodzaju ludzkiego, który wybrałeś sobie spośród ludzi kapłanów, naczynia Twojego nieprzebranego miłosierdzia i pośredników Twojej zbawczej łaski, prosimy Cię dzisiaj dla nich w imieniu całego Ludu Bożego, o świętość i wytrwałość w powołaniu.

Przez Ofiarę Twojego Jednorodzonego Syna, która spełnia się na każdym ołtarzu, pomnażaj w nich apostolską wiarę, wzbudzaj niezachwianą ufność i zapalaj zwycięską miłością, aby Ciebie nade wszystko i ponad wszystkich kochali i spalali się ofiarnie w służbie dusz.

Chroń ich przed pokusami ciała i świata, strzeż ich przed pokusami wroga dusz, podtrzymaj ich w chwilach przepracowania, walk, pocieszaj w smutkach i krzyżach, nieodłącznych od misji zbawiania dusz.

Przyjmij nasze modlitwy i ofiary w intencji kapłanów i złącz je z Ofiarą Twego umiłowanego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

 

Modlitwa za kapłanów

Panie Jezu, Ty wybrałeś Twoich kapłanów spośród nas i wysłałeś ich, aby głosili Twoje Słowo i działali w Twoje Imię. Za tak wielki dar dla Twego Kościoła przyjmij nasze uwielbienie i dziękczynienie. Prosimy Cię, abyś napełnił ich ogniem Twojej miłości, aby ich kapłaństwo ujawniało Twoją obecność w Kościele. Ponieważ są naczyniami z gliny, modlimy się, aby Twoja moc przenikała ich słabości. Nie pozwól, by w swych utrapieniach zostali zmiażdżeni. Spraw, by w wątpliwościach nigdy nie poddawali się rozpaczy, nie ulegali pokusom, by w prześladowaniach nie czuli się opuszczeni. Natchnij ich w modlitwie, aby codziennie żyli tajemnicą Twojej śmierci i zmartwychwstania. W chwilach słabości poślij im Twojego Ducha. Pomóż im wychwalać Twojego Ojca Niebieskiego i modlić się za biednych grzeszników. Mocą Ducha Świętego włóż Twoje słowo na ich usta i wlej swoją miłość w ich serca, aby nieśli Dobrą Nowinę ubogim, a przygnębionym i zrozpaczonym - uzdrowienie. Niech dar Maryi, Twojej Matki, dla Twojego ucznia, którego umiłowałeś, będzie darem dla każdego kapłana. Spraw, aby Ta, która uformowała Ciebie na swój ludzki wizerunek, uformowała ich na Twoje boskie podobieństwo, mocą Twojego Ducha, na chwałę Boga Ojca. Amen.

 

Modlitwa za kapłanów Pawła VI

O Panie, daj sługom Twoim serce, które obejmie całe ich wychowanie i przygotowanie. Niech będzie świadome wielkiej nowości, jaka zrodziła się w ich życiu, wyryła się w ich duszy. Serce, które byłoby zdolne do nowych uczuć, jakie Ty polecasz tym, których wybrałeś, by byli sługami Twego Ciała Eucharystycznego i Twego Ciała Mistycznego Kościoła. O Panie, daj im serce czyste, zdolne kochać tylko Ciebie taką pełnią, taką radością, taką głębokością, jakie wyłącznie ty potrafisz ofiarować, kiedy staniesz się wyłącznym, całkowitym przedmiotem ludzkiego serca. Serce czyste, które by nie znało zła, chyba tylko po to, by je rozpoznać, zwalczać i unikać, serce czyste jak dziecka, zdolne do zachwytu i do bojaźni. O Panie, daj im serce wielkie, otwarte na Twoje zamysły i zamknięte na wszelkie ciasne ambicje, na wszelkie małostkowe współzawodnictwo międzyludzkie. Serce wielkie, zdolne równać się z Twoim i zdolne pomieścić w sobie rozpiętość Kościoła, rozpiętość światła, zdolne wszystkich kochać, wszystkim służyć, być rzecznikiem wszystkich. Ponadto, o Panie, daj im serce mocne, chętne i gotowe stawić czoła wszelkim trudnościom, wszelkim pokusom, wszelkim słabościom, wszelkiemu znudzeniu, wszelkiemu zmęczeniu, serce potrafiące wytrwale, cierpliwie i bohatersko służyć tajemnicy, którą Ty powierzasz tym synom Twoim, których utożsamiłeś z sobą.W końcu, o Panie, serce zdolne do prawdziwej miłości, to znaczy zdolne rozumieć, akceptować, służyć i poświęcać się, zdolne być szczęśliwym, pulsującym Twoimi uczuciami i Twoimi myślami. Amen.

 

Litania do Chrystusa Kapłana i Ofiary

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,

Jezu, Kapłanie na wieki, zmiłuj się nad nami.
Jezu, nazwany przez Boga Kapłanem na wzór Melchizedeka,
Jezu, Kapłanie, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą,
Jezu, Kapłanie wielki,
Jezu, Kapłanie z ludzi wzięty,
Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony,
Jezu, Kapłanie naszego wyznania,
Jezu, Kapłanie większej od Mojżesza czci godzien,
Jezu, Kapłanie prawdziwego przybytku,
Jezu, Kapłanie dóbr przyszłych,
Jezu, Kapłanie święty, niewinny i nieskalany,
Jezu, Kapłanie wierny,
Jezu, Kapłanie miłosierny,
Jezu, Kapłanie dobroczynny,
Jezu, Kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi,
Jezu, Kapłanie na wieczność doskonały,
Jezu, Kapłanie, który wszedłeś do nieba,
Jezu, Kapłanie, siedzący po prawicy Majestatu na wysokości,
Jezu, Kapłanie wstawiający się za nami przed obliczem Boga,
Jezu, Kapłanie, któryś nam otwarł drogę nową i żywą,
Jezu, Kapłanie, któryś umiłował nas i obmył od grzechów Krwią swoją,
Jezu, Kapłanie, któryś siebie samego wydał jako ofiarę i hostię dla Boga,
Jezu, Ofiaro Boga i ludzi,
Jezu, Ofiaro święta,
Jezu, Ofiaro niepokalana,
Jezu, Ofiaro przyjęta przez Boga,
Jezu, Ofiaro przejednania,
Jezu, Ofiaro uroczysta,
Jezu, Ofiaro chwały,
Jezu, Ofiaro pokoju,
Jezu, Ofiaro przebłagania,
Jezu, Ofiaro zbawienia,
Jezu, Ofiaro, w której mamy ufność i śmiały przystęp do Boga,
Jezu, Ofiaro, która dwoje jednym uczyniła,
Jezu, Ofiaro od założenia świata ofiarowana,
Jezu, Ofiaro żywa przez wszystkie wieki.
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.
Od zła wszelkiego, wybaw nas Jezu.
Od nierozważnego wejścia na służbę Kościoła,
Od grzechu świętokradztwa,
Od ducha niepowściągliwości,
Od pogoni za pieniądzem,
Od wszelkiej chciwości,
Od złego używania majątku kościelnego,
Od miłości świata i jego pychy,
Od niegodnego sprawowania świętych Tajemnic,
Przez odwieczne Kapłaństwo Twoje,
Przez święte namaszczenie Boskości, mocą którego Bóg Ojciec uczynił Cię Kapłanem,
Przez Twego kapłańskiego ducha,
Przez Twoje posługiwanie, którym na ziemi wsławiłeś Ojca Twego,
Przez krwawą ofiarę z Siebie raz na Krzyżu złożoną,
Przez tę samą ofiarę codziennie na ołtarzu odnawianą,
Przez Boską władzę, którą jako jedyny i niewidzialny Kapłan wykonujesz przez swoich kapłanów,
Abyś wszystkie sługi Kościoła w świętej pobożności zachować raczył,
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Aby ich napełnił duch kapłaństwa Twego,
Aby usta kapłanów strzegły wiedzę,
Abyś na żniwo swoje robotników nieugiętych posłać raczył,
Abyś sługi Twoje w gorejące pochodnie przemienił,
Abyś pasterzy według Twego Serca wzbudzić raczył,
Aby wszyscy kapłani nienaganni byli i bez skazy,
Aby wszyscy, którzy zobaczą sługi ołtarzy, Pana uczcili,
Aby składali Ci ofiary w sprawiedliwości,
Abyś przez nich cześć Najświętszego Sakramentu rozkrzewić raczył,
Kapłanie i Ofiaro, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.


MÓDLMY SIĘ

Boże, Uświęcicielu i Stróżu Twojego Kościoła, wzbudź
w nim przez Ducha Twojego godnych i wiernych szafarzy
świętych Tajemnic, aby za ich posługiwaniem i przykładem,
przy Twojej pomocy, lud chrześcijański kierował się
na drogę zbawienia. Boże, Ty nakazałeś modlącym się i poszczącym
uczniom oddzielić Pawła i Barnabę do dzieła, do
którego ich przeznaczyłeś, bądź teraz z Twoim Kościołem
trwającym na modlitwie, i wskaż tych, których do służby
Twej wybrałeś. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 
Różaniec z rozważaniami w intencji kapłanów

TAJEMNICE RADOSNE

1. Zwiastowanie
Zwiastowanie to początek dzieła odkupienia. "Bóg posłał anioła Gabriela do Dziewicy i rzekł: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus" (Łk 1, 26). Syn Boży przyjął ciało z Maryi i stał się człowiekiem. Trzeba pełnić wolę Bożą, jak Ona.

Prosimy Cię, Panie, za nasze rodziny, by przez wiarę i modlitwę były otwarte na przyjęcie Bożego wezwania i powołania. Jezu, uczyń serca nasze według Serca Twego.

2. Nawiedzenie Elżbiety                                          

Anioł powiedział Maryi: "Oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna" (Łk 1,36). Maryja poszła, aby jej pomagać. Elżbieta powitała ją: "A skądże mi to że matka mojego Pana przychodzi do mnie?" Panie, pomnóż w nas ducha poświecenia i ofiary dla bliźnich.

Powołanie kapłańskie to nie tylko osobisty dar Boga dla wybranego człowieka. To dar dla całej wspólnoty, która czeka, by kapłan przyniósł jej Jezusa. Prosimy Cię, Panie, o ten dar, zwłaszcza tam, gdzie brakuje kapłanów. Jezu, uczyń serca nasze według Serca Twego.

3. Narodzenie Pana Jezusa
"W owym czasie... udał się Józef do Betlejem..." Tam Maryja porodziła "swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie" (Łk 1, 1-7). Każde ochrzczone dziecko jest żłóbkiem dla Jezusa, który daje nadzieję życia wiecznego.

Prosimy Cię, Panie, za ludzi obojętnych i chwiejących się w wierze, by otworzyli się na łaski, którymi nas obdarzasz przez posługę każdego kapłana. Jezu, uczyń serca nasze według Serca Twego.

4. Ofiarowanie Pana Jezusa                                                                                                                          

Rodzice "przynieśli Dziecię do Jerozolimy, aby je ofiarować Panu" (Łk 2,22). Również nas Duch Święty kieruje do świątyni aby z radością spotykać Zbawiciela w Jego słowie i sakramentach, aby wzrastać w mądrości oraz w łasce u Boga i u ludzi.

Kapłaństwo nierozłącznie związane jest z ofiarą – ofiarą Chrystusa, ale też z osobistym wyrzeczeniem się dla Niego domu, rodziny, przyjaciół... Prosimy Cię, Panie, aby młodzi ludzie nie wahali się zrezygnować dla Ciebie z tego, co proponuje świat, i wybrać drogę kapłańskiego powołania. Jezu, uczyń serca nasze według Serca Twego.

5. Znalezienie Pana Jezus                                                                                                                                      

Gdy Jezus miał dwanaście lat podczas Świąt Paschy zaginął rodzicom. "Po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś którzy Go słuchali byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami" (Łk 2,46). Podobnie i my poszukujemy Jezusa i znajdujemy go w świątyni

Życie kapłana nie może być takie jak życie ludzi świeckich. Kapłan również powinien być w tym, co należy do Ojca. Prosimy Cię, Panie, abyśmy poprzez modlitwę pomagali kapłanom wzrastać na drodze powołania. Jezu, uczyń serca nasze według Serca Twego. 


TAJEMNICE ŚWIATŁA

1. Chrzest Jezusa w Jordanie
"Jezus przyjął od Jana chrzest w Jordanie. Gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos:Ty jesteś mój Syn najmilszy, w Tobie mam upodobanie." (Mk 1,9) Przez chrzest stajemy się dziećmi światłości, umiłowanymi przez Boga.

Wierni, patrząc na swego pasterza, chcą zobaczyć Chrystusa, który naucza, przebacza. Dziękujemy Ci, Panie, za każdego księdza biskupa i kapłana, przez którego udzieliłeś nam sakramentalnych darów. Jezu, uczyń serca nasze według Serca Twego.

2. Pierwszy cud w Kanie
Na weselu w Kanie Galilejskiej skuteczną okazała się prośba Maryi: "Nie mają wina" (J 2,3)- Jezus zamienił wodę w wino, przez co "objawił chwałę swoją i uwierzyli w Niego Jego uczniowie" (J 2,11). Cud w Kanie również dla nas jest światłem wiary.

Kapłan na wzór Maryi jest zatroskany o wspólnotę i nie przestaje powtarzać: "Uczyńcie wszystko, cokolwiek powie wam Jezus". Dziękujemy Ci, Panie, za troskę każdego kapłana o powierzoną mu owczarnię. Niech zaowocuje ona przemianą wielu ludzkich serc. Jezu, uczyń serca nasze według Serca Twego.

3. Nauczanie Pana Jezusa
Jezus "wędrował przez miasta i wsie nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym" (Łk 8,1) Jego nauczanie i wzywanie do nawrócenia zmierza do tego abyśmy jaśnieli podobieństwem do Niego.

Kapłan ma być wyraźnym światłem i czytelnym drogowskazem kierującym ku Bogu. Ma być tym, który pierwszy uwierzy, przyjmie Ewangelię do serca i z wiarą będzie ja głosił. Dziękujemy Ci, Panie, za świadectwo życia każdego kapłana. Niech będzie dla nas wzorem, jak żyć według wskazań Twojej Ewangelii. Jezu, uczyń serca nasze według Serca Twego.

4. Przemienienie Pańskie
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, a gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił i Jego odzienie stało się lśniąco białe. A z obłoku odezwał się głos: "To jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie" (Łk 9,35). Chwilowe przeżycie Boskiej chwały Chrystusa tak uczniów uszczęśliwiało, że pragnęli tam pozostać.

Dziękujemy Ci, Panie, za świętych kapłanów. Niech ich przykład będzie zachętą dla innych księży, by nigdy nie rezygnowali z obranej drogi. Jezu, uczyń serca nasze według Serca Twego.

5. Ustanowienie Eucharystii
Zbawiciel podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowił eucharystyczną Ofiarę: "Sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, dusza napełnia się łaską, otrzymujemy zadatek przyszłej chwały" (KL 47).

Nie ma Eucharystii tam, gdzie nie ma kapłana. Dziękujemy Ci, Panie, że zostałeś z nami w darze Eucharystii i za to, że w naszej ojczyźnie nie brakuje kapłanów. Obyśmy tylko chcieli przystępować często do tego stołu, który dla nas obficie zastawiasz. Jezu, uczyń serca nasze według Serca Twego.


TAJEMNICE BOLESNE

1. Modlitwa w Ogrójcu Ogrójcu                                                                                                                      

Po Ostatniej Wieczerzy Jezus "udał się na Górę Oliwną; towarzyszyli Mu także uczniowie... rzekł do nich Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie". Następnie modlił się: "Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich! Jednak nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie" (Łk 22, 43). Jezus odkupił świat. I nasze cierpienia mają moc zbawczą dla nas bliźnich.

Lubimy, kiedy kapłan pięknie prowadzi modlitwy. Szkoda, że nie widzimy, gdy w samotności okrasi je czasem cichą łzą. Dziękując Ci, Panie, za dar kapłańskiej modlitwy, prosimy: odnów ducha modlitwy w sercach tych księży, którzy już się nie modlą. I niech z naszej strony nigdy nie zabraknie modlitwy za kapłanów. Jezu, uczyń serca nasze według Serca Twego.

2. Biczowanie
"Piłat kazał Jezusa ubiczować" (J 19,1). "On obarczył się naszym cierpieniem, dźwigał nasze boleści, a myśmy uznali Go za skazańca" (Iz53,4). Jezus cierpiał biczowanie za nasze grzechy cielesne.

Cierpienie nie omija też kapłanów... Dziękując Ci, Panie, za księży, którzy – mimo choroby i bagażu lat – służą Ci całym sercem, prosimy: umocnij tych, którzy odeszli z kapłaństwa, zrażeni trudnościami i niepowodzeniami. Niech nasza modlitwa i cierpienie ofiarowane w ich intencji wyjedna łaskę powrotu. Jezu, uczyń serca nasze według Serca Twego.

3. Ukoronowanie cierniem
"Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc:Witaj, królu żydowski" (Mt 27,28). Dzisiaj koroną są zwłaszcza nasze grzechy. Przebacz, Panie, naszą pychę.

Tak wielu cieszy się dziś z kapłańskich słabości, podanych do publicznej wiadomości. Dziękując Ci, Panie, również za tego słabego kapłana, którego przecież też wybrałeś i powołałeś, nie przestajemy prosić: wyrwij go z mocy zła i na nowo rozpal w nim ogień swojej miłości. Jezu, uczyń serca nasze według Serca Twego.

4. Niesienie krzyża
"Piłat wydał Jezusa, aby Go ukrzyżowano" (J 19,16). W czasie drogi krzyżowej współcierpiała z Nim Jego Matka. Jezus do nas mówi: "Kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze swój krzyż i niech Mnie naśladuje" (Łk 9,23) Panie, daj nam siłę do dźwigania krzyża naszych obowiązków.

Kapłański krzyż to nie tylko osobiste obowiązki i troski. To wzięcie na swoje ramiona odpowiedzialności za Kościół. Dziękując Ci, Panie, za dobrych pasterzy, troszczących się o swoje owce, prosimy: wybacz tym kapłanom, którzy stali się przyczyną zgorszenia. Niech w Twoim Miłosierdziu znajdą moc, by podnieść się  z upadku. Jezu, uczyń serca nasze według Serca  Twego.

5. Ukrzyżowanie                                                                                                                                                     

"Była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowano" (Mk 15,25). "Wykonało się!" (J 19,30). Przez posłuszeństwo Ojcu, Jezus zadośćuczynił za nieposłuszeństwo Adama i jego potomków. Przez mękę i śmierć na  krzyżu wybawił nas od grzechu i śmierci wiecznej. Naszą troski jest życie w Chrystusie i podążanie z Nim do Ojca w niebie.

Skoro Jezus przez swoją śmierć pokazał, że "do końca nas umiłował", kapłan nie może postąpić inaczej. Musi pozostać wierny powołaniu, nawet gdy przyjdzie starość i siły osłabną. Dziękując Ci, Panie, za kapłanów, którym pozwoliłeś dożyć sędziwych lat, prosimy: aby ci, którzy dopiero rozpoczną swoje kapłaństwo, wytrwali do końca, ciesząc się tym wielkim darem i dzieląc się nim z ludźmi, wśród których przyjdzie im pracować. Jezu, uczyń serca  nasze  według  Serca  Twego.

TAJEMNICE CHWALEBNE

1. Zmartwychwstanie
"Anioł przemówił do niewiast: Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał" (Mt 28,5-6). Jego zmartwychwstanie daje pewność, że i my zmartwychwstaniemy.

Kapłan ma być wobec wspólnoty pierwszym, który wierzy, że Chrystus żyje   i jest obecny w swoim kościele. Wierzy w zwycięstwo dobra nad złem. Dziękujemy  Ci, Panie, za każdego kapłana, który zło potrafi zwyciężać dobrem, miłością i przebaczeniem. Ucz nas odnosić i w naszym życiu takie zwycięstwa. Jezu, uczyń serca nasze  według  Serca  Twego.

2. Wniebowstąpienie Pańskie                                                                                                                            

Jezus "wyprowadził uczniów ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. Kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba" (Łk 24, 50). Aniołowie rzekli: "Dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba" (Dz 1, 10). Jezu wstępujący do nieba, daj nam łaskę tęsknoty za Tobą.

W życiu kapłana nie ma miejsca na kompromis, niepisaną ugodę dobra ze złem. Jest tylko jedna droga – czyń dobro, zła unikaj. Dziękujemy Ci, Panie, za każdego kapłana, który bez reszty oddaje się swemu powołaniu, zapatrzony w niebo. Podążając  za takim kapłanem, na pewno nie zbłądzę. Jezu, uczyń serca nasze według Serca Twego.

3. Zesłanie Ducha Świętego                                                                                                                                

"Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem... Nagle dał się słyszeć z nieba szum jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom... Ukazały się im też języki jakby z ognia i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym" (Dz 2,1). Duchu Święty w nasze serca wlej miłość, rozumowi daj światło, woli siłę do wytrwania.

Kapłan poddający się natchnieniom Ducha Świętego zawsze będzie jednoczył ludzi – ale nie wokół siebie, lecz wokół Chrystusa, który go wybrał i powołał. Dziękujemy Ci, Panie, za każdego kapłana, który ma w sobie Bożego Ducha i tym Duchem zapala serca innych. Jezu, uczyń serca nasze według Serca Twego.

4. Wniebowzięcie NMP                                                                                                                                        

Maryja tak ściśle złączona była z Synem, że godziło się, aby z Nim była w niebie z ciałem i duszą. Prawda ta mówi nam, że "Niepokalana Bogarodzica, zawsze Dziewica Maryja, po zakończeniu ziemskiego życia została wzięta z duszą i ciałem do chwały niebieskiej". Maryjo - pomagaj nam z nieba nieustannie.

Kapłańskie serce też ma być całkowicie oddane Bogu. Nie może być niczyim niewolnikiem – jedynie niewolnikiem miłości, którą jest Bóg. Dziękujemy Ci, Panie, za kapłanów, którzy dojrzali do tego, by oddać się w niewolę miłości Maryi, i tak jak Ona – wiernie Ci Służą. Jezu, uczyń serca  nasze  według  Serca  Twego.

5. Ukoronowanie NMP                                                                                                                                       

"Wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu" (Ap 12,1). "Kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana" (Prz 8,36). Najświętsza Panno, bądź naszą Matką i Królową, bądź także naszą Orędowniczką, Pośredniczką i Pocieszycielką. Pragniemy być tylko małymi gwiazdkami upiększającymi Twoja koronę.

Zwycięska Królowa nieba i ziemi – Ta, która depcze głowę węża. I chociażby nie wiem, jak wielkie zło tego świata sprzysięgło się przeciw kapłanowi, to zawierzając się Maryi, będzie on świadkiem, jak Jej Niepokalane Serce triumfuje w sercach powierzonych mu ludzi. Dziękujemy Ci, Panie, za zwycięstwo, jakie Maryja odnosi w wielu kapłańskich sercach, które oddały się Jej w opiekę, a przez ich posługę – odnosi zwycięstwo w wielu ludzkich sercach. Jezu, uczyń  serca  nasze  według  Serca  Twego.

Ojcze w niebie, Twojej opiece powierzamy naszych duszpasterzy,
którzy podają nam chleb Słowa Bożego i chleb Eucharystyczny.
Daj im siły do pracy i serce ojcowskie,
abyśmy przez ich posługę mogli dojść do zbawienia.   Amen.

[ks. Szymon Mucha]