Modlitwy do Opatrzności Bożej

KOLEKTA

Boże, Twoja Opatrzność nigdy się nie myli w swoich zarządzeniach † Pokornie Cię błagamy abyś oddalił od nas to wszystko co nam szkodzi * i udzielił wszystkiego, co służy naszemu dobru. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

MODLITWA NAD DARAMI

Boże, ufając Twojej ojcowskiej dobroci † Przychodzimy z darami
do świętych ołtarzy * niech Ofiara Eucharystyczna, którą składamy, oczyści nas z grzechów. Przez Chrystusa Pana naszego.

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, Ty nas posilasz Ciałem i Krwią Twojego Syna † kieruj nami przez Twojego Ducha * abyśmy świadczyli o Tobie nie tylko słowem, lecz także czynami, i zasłużyli na wejście do królestwa niebieskiego. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

1 CZYTANIE:

Czytanie z Księgi Mądrości Syracha

Wówczas wspomniałem na miłosierdzie Twoje, Panie, 

i na dzieła Twoje, te od wieków -
że wybawiasz tych, którzy cierpliwie czekają na Ciebie,
i wyzwalasz ich z ręki nieprzyjaciół.
Podniosłem z ziemi mój głos błagalny
i prosiłem o uwolnienie od śmierci.
Wzywałem Pana: "Ojcem moim jesteś
i mocarzem, który mnie wyzwoli.
Nie opuszczaj w dniach udręki,
a w czasie przewagi pysznych - bez pomocy!
Wychwalać będę bez przerwy Twoje imię
i opiewać je będę w uwielbieniu".
I prośba moja została wysłuchana.
Wybawiłeś mnie bowiem z zagłady
i wyrwałeś z przygody złowrogiej.
Dlatego będę Cię wielbił i wychwalał,
i błogosławił imieniu Pańskiemu.

Oto Słowo Boże

 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 145 (144)

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Refren.

Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, *
i podnosi wszystkich zgnębionych.

Refren.

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach *
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, *
wszystkich wzywających Go szczerze. 

 

2 CZYTANIE:

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan

Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone:
i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała - Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.

Oto Słowo Boże


ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA

Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim,
aby was swoim ubóstwem ubogacić

ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA

 

EWANGELIA


+ Słowa Ewangelii według św. Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził,
a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej
niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?

Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon
w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele
na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio
i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy
się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód
o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.

Oto Słowo Pańskie

 

MODLITWA POWSZECHNA:

WSTĘP:

Do Boga, który zna nasze potrzeby i jako dobry Ojciec troszczy się o nas
z ufnością zanieśmy nasze modlitwy:


1. Módlmy się za Kościół święty,
aby Opatrzność Boża prowadziła wszystkich wierzących do portu zbawienia. Ciebie prosimy...

2. Módlmy się za wszystkich modlących się w naszym kościele,
aby ich prośby zostały wysłuchane. Ciebie prosimy...

3. Módlmy się za ludzi starszych i cierpiących wskutek samotności lub choroby,
aby doznali miłości i pomocy bliźnich. Ciebie prosimy...

4. Módlmy się za wszystkich mieszkańców naszej parafii,
aby Pan Bóg dał światło niewierzącym, nawrócenie grzesznych i radość wszystkim, którzy Mu służą. Ciebie prosimy...

5. Módlmy się za zmarłych Parafian, aby Bóg przyjął ich do swego królestwa. Ciebie prosimy...

6. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy ufając Bożej Opatrzności
z radością służyli Bogu i bliźnim. Ciebie prosimy...


ZAKOŃCZENIE:

Boże, nasz Ojcze, który pamiętasz o nas na ziemi,
wysłuchaj nasze modlitwy i nie wypuszczaj nas ze swej opieki.
Przez Chrystusa Pana naszego.


LITANIA DO OPATRZNOŚCI BOŻEJ

-zdunowska-

 


Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze, któryś wszystko opatrzył przy stworzeniu - zmiłuj się nad nami

Synu, któryś wszystko opatrzył przy odkupieniu…

Duchu święty, któryś wszystko opatrzył przy uświęceniu…

Trójco Święta, od której, przed którą i w której jest wszystko…

Boże, któryś Noego od potopu zachował…

Boże, któryś Lota od sodomskiego i gomoryjskiego ognia uchronił…

Boże, któryś zaprzedanego przez braci Józefa w Egipcie wywyższył…

Boże, któryś Mojżesza w koszu od śmierci uratował…

Boże, któryś Izraelitom po suchym dnie morza przejść kazał, a wojska faraona potopił…

Boże, któryś Izraelitom w ziemi Marath gorzkie wody w słodkie zamienił…

Boże, któryś Izraelitów na pustyni manną i przepiórkami karmił…

Boże, któryś Izraelitów wodą ze skały wydobytą poił…

Boże, któryś Saula szukającego oślic do Samuela zaprowadził i na króla go namaścił…

Boże, któryś przez zwycięstwo Dawida nad Goliatem Izraela od hańby uchronił…

Boże, któryś Eliasza przez kruka karmił…

Boże, któryś Eliaszowi przez anioła podpłomyk posyłał…

Boże, któryś przez Eliasza ubogiej wdowie olej rozmnożył…

Boże, któryś przez Eliasza stu mężów dwudziestoma chlebami nakarmił, tak, że jeszcze wiele
zostało…

Boże, któryś młodemu Tobiaszowi Rafała dał za towarzysza i ślepemu ojcu wzrok lekarstwem
z ryby przywrócił…

Boże, któryś trzech młodzieńców od śmierci w piecu ognistym uratował…

Boże, któryś Daniela w lwiej jamie nietkniętego zachował…

Boże, któryś niewinność Zuzanny mądrością Daniela wyjawił…

Boże, któryś Jonasza z wnętrzności wieloryba po trzech dniach wyprowadził…

Boże, od którego opatrzności wszystko czeka, abyś posiłek dał w swoim czasie…

Boże, w którego ręce lepiej złożyć swe losy niż w ludzkie…

Boże, z którego opatrzności posiłek dla naszych ciał mamy…

Boże, który otwierasz swoją rękę i napełniasz wszystko błogosławieństwem…

Boże, który czuwasz nad podróżnym, sierotą i wdową…

Boże, który troszczysz się o wszelkie stworzenie…

Boże, którego opatrzność nie pozwala zapomnieć nawet o jednym najmniejszym wróbelku…

Boże, bez którego woli nawet jeden włos nam z głowy nie spadnie…

Boże, którego opatrzność żywi ptaki niebieskie…

Boże, którego opatrzność przyodziewa lilie polne…

Bądź nam Bogiem Opatrznościowym, przepuść nam Panie

Bądź nam Bogiem Opatrznościowym, wysłuchaj nas Panie

Od zapomnienia dobrodziejstw Twoich, wybaw nas Panie

Od własnej złej woli wybaw nas Panie.

Przez cudowną opatrzność swoją okazaną światu przy Wcieleniu Syna Twojego…

Przez częste Ciała Twego Syna przyjmowanie…

My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Abyśmy nigdy w Bożą Opatrzność nie zwątpili…

Abyśmy pełną ufność w Tobie pokładali…

Abyś dał nam najpierw szukać Królestwa Twojego i sprawiedliwego jego, a inne rzeczy będą nam
dane z Twojej Opatrzności…

Abyś, Ojca świętego… Naszego Biskupa… W Twojej świętej służbie wspomagać raczył…

Abyś czcicieli Twojej opatrzności pomnożyć raczył…

Abyś nas wszystkich pod Twoją świętą opatrzność przyjąć raczył…

Ojcze, którego opatrzność wszystkimi rządzi…

Baranku Boży… 3 razy

V. Strzeż nas Panie jako źrenicy oka

R. I pod cieniem skrzydeł Twoich uchroń nas.

Módlmy się:

Boże, którego Opatrzność nigdy się nie myli, pokornie Cię prosimy,

abyś oddalił wszystko, co nam szkodzi, a udzielił tego, co nam pożyteczne.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

LITANIA DO OPATRZNOŚCI BOŻEJ (2)

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boża, wypływająca z Trójcy Przenajświętszej,
Opatrzności Boża, powołująca świat z nicości do bytu,
Opatrzności Boża, utrzymująca świat w istnieniu,
Opatrzności Boża, która rządzisz wszystkim,
Opatrzności Boża, która wszystko kierujesz do celu,
Opatrzności Boża, darząca człowieka odkupieniem,
Opatrzności Boża, która uświęcasz człowieka,
Opatrzności Boża, ukazana w Sercu Jezusowym,
Opatrzności Boża, powołująca nas do wiary świętej,
Opatrzności Boża, nadziejo naszego zbawienia,
Opatrzności Boża, źródło nieskończonej miłości,
Opatrzności Boża, podporo sprawiedliwych,
Opatrzności Boża, pokrzepienie prześladowanych,
Opatrzności Boża, ratunku grzeszników,
Opatrzności Boża, pokoju serc,
Opatrzności Boża, podporo wdów i sierot,
Opatrzności Boża, karmicielko ubogich,
Opatrzności Boża, ostojo pracujących,
Opatrzności Boża, ucieczko w każdej potrzebie,
Opatrzności Boża, skarbnico wszelkiego dobra,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Panie, wychwalamy Opatrzność Twą świętą.
W. I ufamy Jej bezgranicznie. 

Módlmy się: Boże, obrońco ufających Tobie, bez którego nic nie jest mocne ani święte, kieruj nami w Opatrzności swojej, niech pod Twymi rządami i za Twoim przewodem tak przechodzimy wśród ziemskich kolei życia, byśmy mogli dojść do wiecznej Ojczyzny. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Litania do Bożej Opatrzności (3)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże,    zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże -  zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże -   zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże -  zmiłuj się nad nami.
Święta Boża Opatrzności  czuwająca nad nami,- bądź uwielbiona, czczona  i czuwająca nad nami.
Św. B. Op. czuwająca nad każdym człowiekiem od chwili jego stworzenia.-
Św. B. Op. obdarzająca ludzkość hojniej niż na to ona zasługuje,-
Św. B. Op. zapewniająca nas o Swojej Opiece nad nami,-
Św. B. Op. dbająca o właściwy rozwój naszego ducha,-
Św. B. Op. dbająca o nasze wszystkie potrzeby materialne,-
Św. B. Op.  obdarzająca nas mądrością Ducha Świętego,-
Św. B. Op.  obdarzająca nas darami Bożymi,-
Św. B. Op.  obdarzająca nas łaską głębokiej wiary,-
Św. B. Op.  obdarzająca nas łaską pokory i czystości,-
Św. B. Op.  obdarzająca nas łaską świętej cierpliwości,-
Św. B. Op.  obdarzająca nas łaską skruchy i żalu,-
Św. B. Op.  obdarzająca nas łaską skruchy i żalu agonalnego,-
Św. B. Op.  obdarzająca nas łaską wytrwałości w dobrym,-
Św. B. Op.  obdarzająca nas łaską wstrzemięźliwości od złego,-
Św. B. Op.  ofiarowująca nam zawsze niezbędne wsparcie,-
Św. B. Op.  działająca przez Patriarchów,-
Św. B. Op.  działająca przez Proroków wszystkich czasów,-
Św. B. Op.  działająca przez Apostołów wszystkich czasów i wieków,-
Św. B. Op.  działająca przez Kościół Święty,-
Św. B. Op.  działająca przez Hierarchię Kościoła Świętego,-
Św. B. Op.  działająca przez Kapłanów Kościoła Świętego,-
Św. B. Op.  działająca przez lud wierny,-
Św. B. Op.  działająca przez wybranych wszystkich czasów i wieków,-
Św. B. Op.  działająca przez dusze, które na to pozwalają,-
Św. B. Op.  działająca we wszystkich czasach i wiekach,-

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Boża Opatrzności.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam nasze winy, Boża Opatrzności.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami grzesznymi, o Boża Opatrzności.

P. – Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W. – A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
 

 

Oddanie się Opatrzności Bożej

Boże mój! Nie wiem, co mnie dzisiaj czeka. Tyle tylko wiem, że mnie nic nie spotka, czego byś Ty pierwej nie przewidział, nie dopuścił lub nie rozkazał od wieków: to mnie uspokaja. Uwielbiam Twoje odwieczne i niedościgłe wyroki, skłaniam czoło stojąc z jak największą pokorą przed obliczem Twoim, wielbię miłość i dobroć Twoją ku mnie. Wszystko przyjmuję, ze wszystkiego złożę Ci ofiarę i połączę ją z ofiarą Jezusa Chrystusa, Zbawiciela mojego. Proszę Cię tylko w Imię Jego i przez Jego nieskończone zasługi o cierpliwość w przeciwnościach moich i o zupełne posłuszeństwo woli Twojej we wszystkim. Amen. O Panie, wiemy, że kochasz i strzeżesz swoich wiernych. Pomagaj zawsze Twoim dzieciom przez Twą Świętą Opatrzność. Chroń i oświecaj Kościół Twoim Świętym Duchem, aby wszyscy umieli rozpoznawać znaki czasu i Twojej obecności w naszym życiu. Składamy Ci dzięki za wszystkie Twoje dary. Amen.

 

Modlitwa na uproszenie zupełnego poddania się Opatrzności Boskiej

Boże, któryś się Danielowi za Obrońcę, Zuzannie za Opiekuna; Tobiaszowi za Wodza, Józefowi za Odkupiciela, przychodniom, sieroto, ubogim i wdowom dał za Ojca i stajesz się wybawcą wszystkim do Ciebie wołającym! Ciebie Panie, pokornie prosimy, abyśmy, jako się z Twojej radujemy Opatrzności w szczęściu, tak się też z onej weselili w przeciwnościach; a jaką nadzieją od Twej Opatrzności rzeczy pożądanych czekamy; z takąż cierpliwością wszystko co się Tobie podoba znosili; żebyśmy się w dobrem powodzeniu nie podnosili, a w nieszczęściach serca nie tracili. Daj nam Panie, umysł niezwyciężony, serce wierne, wolę we wszystkim zgadzającą się z Opatrznością Twoją. W Tobie samym serca nasze niech odpoczywają; niech nas nic nie miesza, co od Ciebie jest, ale nam wszystko niech miłe będzie dla Ciebie; niech nas nic nie wzrusza dla tego, że dolega, ale niech uspakaja serca nasze dla tego, że od Ciebie pochodzi, niech uznajemy tę prawdę, że nic nie jest małego, co od wielkiego Boga dane bywa, nic szkodliwego, co od najukochańszego Ojca, nic niesłusznego, .co od najsprawiedliwszego Pana przychodzi: Twoja albowiem Opatrzność wszystko na dobre rozporządza cokolwiek na nas przypuszcza, lubo się to nam zda być przeciwne, jednak do dobrego ściąga się końca. Więc cokolwiek na nas ześlesz i jakkolwiek nami rozrządzisz daj Panie , abyśmy to wdzięcznie przyjmowali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa do Opatrzności Bożej

 

Panie, Jezu Chryste, rządź przychodem i rozchodem naszym, nie dopuszczaj większego rozchodu niż przychód.

Jesteś bowiem bogaty w miłosierdzie, szczodrobliwie udzielasz łask i chętnie dajesz więcej niż oczekujemy.

Daj nam na wszystkie potrzeby nasze.

Niech grzechy nasze nie ograniczają Twojej hojności, aby Twoja dobroć miała jak największą chwałę.

O Boże, w Twojej Opatrzności pokładamy nadzieję. Od nas pochodzi wszelki brak i niedostatek, a od Ciebie zmiłowanie i wszelka szczodrobliwość na wieki. Amen.

Opatrzności Boża, którą kieruje Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.

Maryjo, Matko Opatrzności Bożej módl się za nami.

Święty Kajetanie od Opatrzności Boskiej módl się za nami.


Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Matki Bożej Opatrzności

Najświętsza Maryjo Panno
Niepokalana Matko Bożej Opatrzności,
otaczaj swą opieką nasze życie i uświęcaj nasze dusze swą łaską.
Wypraszaj dla nas u Ojca miłosierdzia i Boga wszelkiej pociechy
przebaczenie za nasze grzechy, pojednanie z naszymi braćmi,
otuchę w naszych zmartwieniach.
Dokonaj w nas głębokiej odnowy serca,
aby stało się godnym mieszkaniem dla Twojego Syna.
Wspieraj nas w walce z letniością, egoizmem i pychą,
byśmy mogli wielkodusznie wypełniać nasze obowiązki i służyć bliźnim.
Tobie się powierzamy, o Maryjo, w naszej wędrówce przez ten świat,
Ciebie przyzywamy jako przewodniczkę i obronę przed niebezpieczeństwami.
Bądź nam pewną ucieczką w dręczących nas zmartwieniach.
O słodka Matko Opatrzności, zwróć ku nam swe spojrzenie:
Tyś naszą nadzieją na ziemi.
Spraw, byśmy mogli mieć w Tobie Matkę chwały w niebie.
Amen.


Modlitwa do Matki Bożej Opatrzności

Panno Najświętsza,
Matko Bożej Opatrzności,
napełnij nasze dusze swoimi łaskami,
kieruj naszym życiem zgodnie z wolą Boga.
Wyjednaj przebaczenie naszych win.
Bądź dla każdego z nas
przewodniczką, obroną, ucieczką.
Pocieszaj nas w codziennych troskach,
ratuj w niebezpieczeństwach,
bądź pewną pomocą w przeciwnościach życia.
Wypraszaj dla nas czystość serca,
aby stało się godnym mieszkaniem
dla Twego Boskiego Jezusa.
Oddal od nas
niedbalstwo, letniość i grzech.
Wspieraj nas we wszelkich potrzebach
duchowych i materialnych
i spraw, byśmy byli godni
szerzyć Twą Opatrzność
na potrzebujących braci i siostry.

 

Psalmy wysławiające Opatrzność Bożą

PSALM 33

Hymn na cześć wszechmocy i Opatrzności Bożej

Śpiewajcie, sprawiedliwi, radośnie na cześć Jahwe!
Prawym przystoi pieśń chwały.
Chwalcie Jahwe grą na cytrze,
wysławiajcie Go na dziesięciostrunowej lutni!
Śpiewajcie pieśń nową na Jego cześć,
grajcie Mu pięknie przy dźwięku trąb!
Słowo Jahwe bowiem jest prawdziwe,
a wszystkie dzieła Jego świadczą o Jego wierności.
On sprawiedliwość miłuje i Prawo,
ziemię przepełnia Jego łaskawość.
Przez słowo Jahwe zostały stworzone niebiosa,
przez tchnienie ust Jego - wszystkie ich zastępy.
On wody morskie zebrał niby w worze,
zgromadził w zbiornikach przepastne odmęty.
Niech ziemię całą ogarnie bojaźń Jahwe,
niechaj drżą przed Nim wszyscy mieszkańcy świata.
Bowiem rzekł - i stało się,
rozkazał - i powstało.
Jahwe wniwecz obraca zamierzenia ludów,
udaremnia zamysły narodów;
ale postanowienia Jahwe trwają na wieki,
a zamierzenia Jego serca sięgają najdalszych pokoleń.
Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Jahwe,
lud, który On obrał sobie za dziedzictwo!
Jahwe spogląda z nieba
i widzi wszystkich synów człowieczych;
z miejsca, gdzie Jego siedziba,
patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi,
On, który ukształtował serce każdego z nich
i zważa na wszystkie ich poczynania.
Króla nie wybawią mnogie wojska,
bohater nie zawdzięcza ocalenia potędze swej mocy;
koń zawiedzie tego, kto liczy na zwycięstwo,
i mimo wielkiej swej siły nie zapewni bezpieczeństwa.
Lecz oko Jahwe zwrócone jest na tych, co się Go boją,
co wyczekują Jego zmiłowania,
aby wybawił ich od śmierci
i by ich utrzymał przy życiu w czas głodu.
My to pokładamy nadzieję w Jahwe,
On naszą pomocą i puklerzem.
O tak, w Nim serce nasze znajduje radość,
w świętym Imieniu Jego cała nasza ufność.
Niech łaska Twoja, Jahwe, będzie z nami,
gdyż w Tobie ufność pokładamy.

PSALM 139

Chwała Temu, który wie wszystko

Panie, przenikasz i znasz mnie,
Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję.
Z daleka przenikasz moje zamysły,
widzisz moje działanie i mój spoczynek
i wszystkie moje drogi są Ci znane.
Choć jeszcze nie ma słowa na języku:
Ty, Panie, już znasz je w całości.
Ty ogarniasz mnie zewsząd
i kładziesz na mnie swą rękę.
Zbyt dziwna jest dla mnie Twa wiedza,
zbyt wzniosła: nie mogę jej pojąć.
Gdzież się oddalę przed Twoim duchem?
Gdzie ucieknę od Twego oblicza?
Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś;
jesteś przy mnie, gdy się w Szeolu położę.
Gdybym przybrał skrzydła jutrzenki,
zamieszkał na krańcu morza:
tam również Twa ręka będzie mnie wiodła
i podtrzyma mię Twoja prawica.
Jeśli powiem:
"Niech mię przynajmniej ciemności okryją
i noc mnie otoczy jak światło":
sama ciemność nie będzie ciemna dla Ciebie,
a noc jak dzień zajaśnieje
[mrok jest dla Ciebie jak światło].

Ty bowiem utworzyłeś moje nerki,
Ty utkałeś mnie w łonie matki.
Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie,
godne podziwu są Twoje dzieła.
I dobrze znasz moją duszę,
nie tajna Ci moja istota,
kiedy w ukryciu powstawałem,
utkany w głębi ziemi.
Oczy Twoje widziały me czyny
i wszystkie są spisane w Twej księdze;
dni określone zostały,
chociaż żaden z nich [jeszcze] nie nastał.

Jak nieocenione są dla mnie myśli Twe, Boże,
jak jest ogromna ich ilość!
Gdybym je policzył, więcej ich niż piasku;
gdybym doszedł do końca, jeszcze jestem z Tobą.
O Boże, obyś zgładził bezbożnego,
niech krwawi mężowie idą precz ode mnie!
Oni przeciw Tobie zmawiają się podstępnie,
za nic mają Twoje myśli.

Panie, czyż nie mam nienawidzić tych,
co nienawidzą Ciebie?
oraz nie brzydzić się tymi,
co przeciw Tobie powstają?
Nienawidzę ich pełnią nienawiści;
stali się moimi wrogami.
Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce;
doświadcz i poznaj moje troski,
i zobacz, czy jestem na drodze nieprawej,
a skieruj mnie na drogę odwieczną!

PSALM 65

Hymn wdzięczności za dobrodziejstwa Boże

Tobie, Boże, należą się pieśni chwały na Syjonie
i przed Tobą należy wypełnić złożone Ci ślubowanie.
Do Ciebie, który wysłuchujesz [naszych] modłów,
przychodzi każdy śmiertelnik
z powodu swoich przewinień.
Gdy grzechy nasze obciążają nas,
Ty nam je odpuszczasz.
Szczęśliwy, kogo wybrałeś i kogo przyzywasz [ku sobie],
by mógł przebywać na Twoich dziedzińcach.
Obyśmy mogli nasycić się dobrami Domu Twego,
Twego świętego Przybytku.
W przedziwny sposób wysłuchujesz nas w swej sprawiedliwości,
Boże, Zbawco nasz,
nadziejo wszystkich krańców ziemi
i odległych wysp;
Ty, który mocą swoją utwierdziłeś góry
i przepasałeś się potęgą,
który uśmierzasz szum morza
i huk jego fal!
Gdy narody się burzą,
ujarzmiasz kraje wschodu i zachodu,
i mieszkańcy najdalszych stron
lękają się Twych znaków.
Gdy nawiedzasz ziemię i nawadniasz ją,
i szczodrze darzysz ją bogactwem,
strumień Boży obfituje w wodę.
Zapewniasz [ludziom] zboże,
bo tak przysposabiasz ziemię:
Zraszasz jej bruzdy, wyrównujesz skiby,
spulchniasz ją deszczami
i błogosławisz wschodzącym zasiewom.
Wieńczysz rok darami swej dobroci,
ścieżki Twoje znaczone są urodzajem.
Opływają [bogactwem] pastwiska stepu,
wzgórza opasują się weselem.
Łąki strojne są w stada owiec,
doliny przyodziały się zbożem.
[Wszystko] raduje się i śpiewa

 
Pieśń do Opatrzności Bożej

Szczęśliwy kogo Opatrzność Boska,
Ma w swej opiece, niech się nie troska:
W żadnym przypadku ten nie szkoduje,
Kogo Opatrzność Boska piastuje.

Nie tak miedziany mur jest bezpieczny,
Ani dyjament tak długo-wieczny;
Jak kto przy Bogu łaskawym stoi,
Żadnych się nieszczęść niechaj nie boi.

Niechaj się na mnie i świat oburzy,
Niechaj me serce w żalach zanurzy;
Gdy tylko spojrzy niebieskie oko,
Wyjdę z tej toni pewnie wysoko.

Izraelowi za sprawą Boga,
Sucha wpół morza ściele się droga;
A Faraona wozy i konie,
I pyszne wojsko w dnie morskiem tonie.

Miecz Dawidowi nie był potrzebny,
W królewskiej zbroi nie tak chwalebny;

Gdy młode jego Bóg szczęści lata,
Jednym kamykiem zbił Golijata.

Samson na siebie się zbierające,
Szczęką nie mieczem płoszy tysiące;
Kto w Bogu ufa i przy nim stoi,
W największych burzach niech się nie boi.

Któż o mizernym pomyślił Jobie,
Kiedy w ubóstwie leżał jak w grobie;
Tu go przyjaciel sam odstępuje,
A nim się w tenczas Bóg opiekuje.

Boże opatrzny! w tobie nadzieje
Nasze składamy, niech nam przyśpieje
Twa pomoc Boska, w każdej potrzebie,
Boć nic nie można począć bez ciebie.

Z ciebie łaknący mają Pasterza,
Żywisz po kniejach tak wiele zwierza,
Ptastwo z twej ręki żywności czeka,
A większy respekt masz na człowieka.

Tyś chorującym jest za lekarza,
Błędnego wiedziesz morzem żeglarza;
Morzem i ziemią ten nie zabłądzi,
Którym twa Boska Opatrzność rządzi.

Tobijasz drogę, Józef więzienie,
Zuzanna cierpi złe osławienie;
Izmael pragnie, Lwy Daniela
Straszą, nie było tam przyjaciela.

Ale gdy ciebie Boże wzywają,
Sławę, ochłodę i wolność mają:
Ty strażą jesteś i przewodnikiem,
Któż to wysłowi ludzkim językiem.

Gdy woda w górę Noego wzbiła,
Ręka go Boska tam unosiła:

Mojżesz rzucony w koszu na wody,
I tam najmniejszej nie poniosł szkody.

A dzieciom onym co w Babilonie,
I włosek jeden w ogniach nie płonie;
Z piękniejszą z tamtąd wyszły urodą,
Bo im Opatrzność była ochłodą.

Więc nas doczesne więcej staranie
Niech nie frasuje, bo w tobie Panie,
Wszystkie starania nasze składamy,
Opatrzność twoją gdy wychwalamy.

 

Pieśń do Opatrzności Bożej - 2

Boże opatrzności na niebie i ziemi!
Znać to, żeś Ojciec, my dziećmi Twoimi!
Co dzień jesteśmy Tobie winni dzięki
Za dar widzialny z niewidzialnej ręki.

Ty Opatrznością Twoją niezwłoczną
Ubogiej ziemi dajesz barwę roczną!
Ziarno wśród mrozu grzejesz parą tajną
I siłę jego umacniasz urodzajną.

Do Ciebie, czy głód, czy cierpi pragnienie,
Oczy podnosi wszelkie stworzenie;
Twoim nakładem, z Twej jedzą komory
Wszystkie powietrzne, wodne, ziemskie twory.

Podróżny Twoją ręką prowadzony,
Na dobrą drogę wyjdzie, gdy jest zagubiony.
Twoim staraniem zguba nam się wróci,
Bo żal Ci, gdy się Twój człowiek zasmuci.

Dajesz pogodę i deszcz w swojej porze,
Bydlęta nasze zliczyłeś w oborze!
A gdy o każdym pamiętasz stworzeniu,
I dzieci nasze znasz po ich imieniu.

Boże opatrzności, na ziemi i w niebie,
Nie odstępuj od nas we wszelkiej potrzebie,
Bo gdy coś zrobimy naszą tylko siłą,
Zaraz to poznać, że Ciebie w tym nie było. 

 

Franciszek Karpiński

Pieśń "Kto się w opiekę"

Kto się w opiekę odda Panu swemu,
A całym sercem szczerze ufa Jemu,
Śmiele rzec może, mam obrońcę Boga,
Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga,

Ciebie On z łowczych obieży wyzuje,
I w zaraźliwym powietrzu ratuje.
W cieniu swych skrzydeł zachowa cię wiecznie,
Pod Jego pióry uleżysz bezpiecznie.

Stateczność Jego tarcz i puklerz mocny,
Za którym stojąc na żaden strach nocny,
Na żadną trwogę, ani dbaj na strzały,
Którymi sieje przygoda w dzień biały.

Stąd wedle ciebie tysiąc głów polęże,
Miecz nieuchronny ciebie nie dosięże,
A ty zdumiały oczyma swoimi
Niechybną pomstę ujrzysz nad grzesznymi.

Iżeś rzekł Panu: "Tyś nadzieja moja",
Iż Bóg najwyższy jest ucieczka twoja,
Nie padnie na cię żadna zła przygoda,
Ani się znajdzie w domu twoim szkoda.

Aniołom swoim każe cię pilnować,
Gdziekolwiek stąpisz, będą cię piastować,
Na ręku nosić, abyś idąc drogą
Na ostry kamień nie ugodził nogą.

Będziesz bezpiecznie po żmijach zjadliwych
I po padalcach deptał niecierpliwych,
Na lwa srogiego bez obrazy wsiądziesz
I na ogromnym smoku jeździć będziesz.

Słysz, co pan mówi: "Ten to Mnie miłuje
I ze Mną sobie szczerze postępuje,
I Ja go także w jego każdą trwogę
I nie zapomnę. I owszem, wspomogę.