Modlitwy do Opatrzności Bożej

KOLEKTA

Boże, Twoja Opatrzność nigdy się nie myli w swoich zarządzeniach † Pokornie Cię błagamy abyś oddalił od nas to wszystko co nam szkodzi * i udzielił wszystkiego, co służy naszemu dobru. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

MODLITWA NAD DARAMI

Boże, ufając Twojej ojcowskiej dobroci † Przychodzimy z darami
do świętych ołtarzy * niech Ofiara Eucharystyczna, którą składamy, oczyści nas z grzechów. Przez Chrystusa Pana naszego.

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, Ty nas posilasz Ciałem i Krwią Twojego Syna † kieruj nami przez Twojego Ducha * abyśmy świadczyli o Tobie nie tylko słowem, lecz także czynami, i zasłużyli na wejście do królestwa niebieskiego. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

1 CZYTANIE:

Czytanie z Księgi Mądrości Syracha

Wówczas wspomniałem na miłosierdzie Twoje, Panie, 

i na dzieła Twoje, te od wieków -
że wybawiasz tych, którzy cierpliwie czekają na Ciebie,
i wyzwalasz ich z ręki nieprzyjaciół.
Podniosłem z ziemi mój głos błagalny
i prosiłem o uwolnienie od śmierci.
Wzywałem Pana: "Ojcem moim jesteś
i mocarzem, który mnie wyzwoli.
Nie opuszczaj w dniach udręki,
a w czasie przewagi pysznych - bez pomocy!
Wychwalać będę bez przerwy Twoje imię
i opiewać je będę w uwielbieniu".
I prośba moja została wysłuchana.
Wybawiłeś mnie bowiem z zagłady
i wyrwałeś z przygody złowrogiej.
Dlatego będę Cię wielbił i wychwalał,
i błogosławił imieniu Pańskiemu.

Oto Słowo Boże

 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 145 (144)

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Refren.

Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, *
i podnosi wszystkich zgnębionych.

Refren.

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach *
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, *
wszystkich wzywających Go szczerze. 

 

2 CZYTANIE:

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan

Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone:
i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała - Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.

Oto Słowo Boże


ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA

Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim,
aby was swoim ubóstwem ubogacić

ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA

 

EWANGELIA


+ Słowa Ewangelii według św. Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził,
a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej
niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?

Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon
w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele
na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio
i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy
się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód
o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.

Oto Słowo Pańskie

 

MODLITWA POWSZECHNA:

WSTĘP:

Do Boga, który zna nasze potrzeby i jako dobry Ojciec troszczy się o nas
z ufnością zanieśmy nasze modlitwy:


1. Módlmy się za Kościół święty,
aby Opatrzność Boża prowadziła wszystkich wierzących do portu zbawienia. Ciebie prosimy...

2. Módlmy się za wszystkich modlących się w naszym kościele,
aby ich prośby zostały wysłuchane. Ciebie prosimy...

3. Módlmy się za ludzi starszych i cierpiących wskutek samotności lub choroby,
aby doznali miłości i pomocy bliźnich. Ciebie prosimy...

4. Módlmy się za wszystkich mieszkańców naszej parafii,
aby Pan Bóg dał światło niewierzącym, nawrócenie grzesznych i radość wszystkim, którzy Mu służą. Ciebie prosimy...

5. Módlmy się za zmarłych Parafian, aby Bóg przyjął ich do swego królestwa. Ciebie prosimy...

6. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy ufając Bożej Opatrzności
z radością służyli Bogu i bliźnim. Ciebie prosimy...


ZAKOŃCZENIE:

Boże, nasz Ojcze, który pamiętasz o nas na ziemi,
wysłuchaj nasze modlitwy i nie wypuszczaj nas ze swej opieki.
Przez Chrystusa Pana naszego.


LITANIA DO OPATRZNOŚCI BOŻEJ

-zdunowska-

 


Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze, któryś wszystko opatrzył przy stworzeniu - zmiłuj się nad nami

Synu, któryś wszystko opatrzył przy odkupieniu…

Duchu święty, któryś wszystko opatrzył przy uświęceniu…

Trójco Święta, od której, przed którą i w której jest wszystko…

Boże, któryś Noego od potopu zachował…

Boże, któryś Lota od sodomskiego i gomoryjskiego ognia uchronił…

Boże, któryś zaprzedanego przez braci Józefa w Egipcie wywyższył…

Boże, któryś Mojżesza w koszu od śmierci uratował…

Boże, któryś Izraelitom po suchym dnie morza przejść kazał, a wojska faraona potopił…

Boże, któryś Izraelitom w ziemi Marath gorzkie wody w słodkie zamienił…

Boże, któryś Izraelitów na pustyni manną i przepiórkami karmił…

Boże, któryś Izraelitów wodą ze skały wydobytą poił…

Boże, któryś Saula szukającego oślic do Samuela zaprowadził i na króla go namaścił…

Boże, któryś przez zwycięstwo Dawida nad Goliatem Izraela od hańby uchronił…

Boże, któryś Eliasza przez kruka karmił…

Boże, któryś Eliaszowi przez anioła podpłomyk posyłał…

Boże, któryś przez Eliasza ubogiej wdowie olej rozmnożył…

Boże, któryś przez Eliasza stu mężów dwudziestoma chlebami nakarmił, tak, że jeszcze wiele
zostało…

Boże, któryś młodemu Tobiaszowi Rafała dał za towarzysza i ślepemu ojcu wzrok lekarstwem
z ryby przywrócił…

Boże, któryś trzech młodzieńców od śmierci w piecu ognistym uratował…

Boże, któryś Daniela w lwiej jamie nietkniętego zachował…

Boże, któryś niewinność Zuzanny mądrością Daniela wyjawił…

Boże, któryś Jonasza z wnętrzności wieloryba po trzech dniach wyprowadził…

Boże, od którego opatrzności wszystko czeka, abyś posiłek dał w swoim czasie…

Boże, w którego ręce lepiej złożyć swe losy niż w ludzkie…

Boże, z którego opatrzności posiłek dla naszych ciał mamy…

Boże, który otwierasz swoją rękę i napełniasz wszystko błogosławieństwem…

Boże, który czuwasz nad podróżnym, sierotą i wdową…

Boże, który troszczysz się o wszelkie stworzenie…

Boże, którego opatrzność nie pozwala zapomnieć nawet o jednym najmniejszym wróbelku…

Boże, bez którego woli nawet jeden włos nam z głowy nie spadnie…

Boże, którego opatrzność żywi ptaki niebieskie…

Boże, którego opatrzność przyodziewa lilie polne…

Bądź nam Bogiem Opatrznościowym, przepuść nam Panie

Bądź nam Bogiem Opatrznościowym, wysłuchaj nas Panie

Od zapomnienia dobrodziejstw Twoich, wybaw nas Panie

Od własnej złej woli wybaw nas Panie.

Przez cudowną opatrzność swoją okazaną światu przy Wcieleniu Syna Twojego…

Przez częste Ciała Twego Syna przyjmowanie…

My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Abyśmy nigdy w Bożą Opatrzność nie zwątpili…

Abyśmy pełną ufność w Tobie pokładali…

Abyś dał nam najpierw szukać Królestwa Twojego i sprawiedliwego jego, a inne rzeczy będą nam
dane z Twojej Opatrzności…

Abyś, Ojca świętego… Naszego Biskupa… W Twojej świętej służbie wspomagać raczył…

Abyś czcicieli Twojej opatrzności pomnożyć raczył…

Abyś nas wszystkich pod Twoją świętą opatrzność przyjąć raczył…

Ojcze, którego opatrzność wszystkimi rządzi…

Baranku Boży… 3 razy

V. Strzeż nas Panie jako źrenicy oka

R. I pod cieniem skrzydeł Twoich uchroń nas.

Módlmy się:

Boże, którego Opatrzność nigdy się nie myli, pokornie Cię prosimy,

abyś oddalił wszystko, co nam szkodzi, a udzielił tego, co nam pożyteczne.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

LITANIA DO OPATRZNOŚCI BOŻEJ (2)

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boża, wypływająca z Trójcy Przenajświętszej,
Opatrzności Boża, powołująca świat z nicości do bytu,
Opatrzności Boża, utrzymująca świat w istnieniu,
Opatrzności Boża, która rządzisz wszystkim,
Opatrzności Boża, która wszystko kierujesz do celu,
Opatrzności Boża, darząca człowieka odkupieniem,
Opatrzności Boża, która uświęcasz człowieka,
Opatrzności Boża, ukazana w Sercu Jezusowym,
Opatrzności Boża, powołująca nas do wiary świętej,
Opatrzności Boża, nadziejo naszego zbawienia,
Opatrzności Boża, źródło nieskończonej miłości,
Opatrzności Boża, podporo sprawiedliwych,
Opatrzności Boża, pokrzepienie prześladowanych,
Opatrzności Boża, ratunku grzeszników,
Opatrzności Boża, pokoju serc,
Opatrzności Boża, podporo wdów i sierot,
Opatrzności Boża, karmicielko ubogich,
Opatrzności Boża, ostojo pracujących,
Opatrzności Boża, ucieczko w każdej potrzebie,
Opatrzności Boża, skarbnico wszelkiego dobra,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Panie, wychwalamy Opatrzność Twą świętą.
W. I ufamy Jej bezgranicznie. 

Módlmy się: Boże, obrońco ufających Tobie, bez którego nic nie jest mocne ani święte, kieruj nami w Opatrzności swojej, niech pod Twymi rządami i za Twoim przewodem tak przechodzimy wśród ziemskich kolei życia, byśmy mogli dojść do wiecznej Ojczyzny. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Litania do Bożej Opatrzności (3)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże,    zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże -  zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże -   zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże -  zmiłuj się nad nami.
Święta Boża Opatrzności  czuwająca nad nami,- bądź uwielbiona, czczona  i czuwająca nad nami.
Św. B. Op. czuwająca nad każdym człowiekiem od chwili jego stworzenia.-
Św. B. Op. obdarzająca ludzkość hojniej niż na to ona zasługuje,-
Św. B. Op. zapewniająca nas o Swojej Opiece nad nami,-
Św. B. Op. dbająca o właściwy rozwój naszego ducha,-
Św. B. Op. dbająca o nasze wszystkie potrzeby materialne,-
Św. B. Op.  obdarzająca nas mądrością Ducha Świętego,-
Św. B. Op.  obdarzająca nas darami Bożymi,-
Św. B. Op.  obdarzająca nas łaską głębokiej wiary,-
Św. B. Op.  obdarzająca nas łaską pokory i czystości,-
Św. B. Op.  obdarzająca nas łaską świętej cierpliwości,-
Św. B. Op.  obdarzająca nas łaską skruchy i żalu,-
Św. B. Op.  obdarzająca nas łaską skruchy i żalu agonalnego,-
Św. B. Op.  obdarzająca nas łaską wytrwałości w dobrym,-
Św. B. Op.  obdarzająca nas łaską wstrzemięźliwości od złego,-
Św. B. Op.  ofiarowująca nam zawsze niezbędne wsparcie,-
Św. B. Op.  działająca przez Patriarchów,-
Św. B. Op.  działająca przez Proroków wszystkich czasów,-
Św. B. Op.  działająca przez Apostołów wszystkich czasów i wieków,-
Św. B. Op.  działająca przez Kościół Święty,-
Św. B. Op.  działająca przez Hierarchię Kościoła Świętego,-
Św. B. Op.  działająca przez Kapłanów Kościoła Świętego,-
Św. B. Op.  działająca przez lud wierny,-
Św. B. Op.  działająca przez wybranych wszystkich czasów i wieków,-
Św. B. Op.  działająca przez dusze, które na to pozwalają,-
Św. B. Op.  działająca we wszystkich czasach i wiekach,-

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Boża Opatrzności.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam nasze winy, Boża Opatrzności.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami grzesznymi, o Boża Opatrzności.

P. – Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W. – A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
 

 

Nowenna do Bożej Opatrzności

Wstęp.

Jam Jest Bóg Ojciec, Pierwsza Osoba Trójcy Świętej. Oto postanowiłem podać  dzisiaj poprzez Żywego Płomienia kolejny ratunek, kolejne Źródło Bożych Łask, oraz ratunku, dla tego Biednego Świata. Chcę, pragnę, abyście prosili Bożą Opatrzność zwłaszcza o duchową opiekę, jak również i o tę materialną. Obiecuję proszącym pomnożenie licznych Bożych Łask.:

1.    Obiecuję, każdemu kto będzie miał we czci i i poważaniu Świętą Bożą Opatrzność pomnożenie wszelkich Bożych łask o tysiąc razy.
2.    Obiecuję, czcicielom łaskę, że choć ktoś odmówi  jeden raz tą Nowennę w całości, nie zazna Ognia Piekielnego.
3.    Obiecuję czcicielom,  łaskę pomnożenia Bożej Opieki  w sferze ducha, przed nadmiernymi atakami  i pokusami diabła, a zwłaszcza tymi ciężkimi.
4.    Obiecuję specjalną opiekę nad grzesznikami, za których modlić się będą o ich nawrócenie.
5.    Obiecuję spełnianie próśb ze sfery ducha na tyle, na ile to nie będzie działać na szkodę osoby, która prosi o daną Łaskę Bożą.
6.    Obiecuję stałą opiekę materialna tym osobom, które modlić się będą o opiekę Bożej Opatrzności dla siebie, ale o wiele więcej otrzymają Łask Bożych ci co będą się modlić i wstawiać za inne osoby.
7.    Obiecuję, czcicielom łaskę zrozumienia Woli i Drogi Bożej jaka jest wobec nich, a także wobec ich bliskich i znajomych w intencji których modlić się będą.
8.    Obiecuję wzrost Cnót i Życia Bożego u tych, którzy będą się modlili tymi modlitwami tej nowenny.
9.    Obiecuję wzrost  i rozrost Łaski Bożej w duszach ludzi modlących się tymi modlitwami.
10.  Obiecuję nawrócenie się dla szczególnie zatwardziałych grzeszników
11.  Obiecuję uwalnianie systematyczne od wpływów i prześladowań demonicznych dla ludzi opętanych i owładniętych.
12.  Obiecuję  modlącym  się tymi modlitwami specjalnej Łaski Bożej tzw. Łaski Niespodzianki.
 
Oto jest dwanaście obietnic dane tym, którzy będą czcicielami Bożej Opatrzności. Nie lękajcie się prosić i modlić. Sposób odmawiania nowenny jest następujący:
            Najpierw odmawia się modlitwę wstępną, następnie modlitwę na każdy dzień nowenny. Po tym odmawia się Litanię do Bożej Opatrzności. Po niej odmawia się jeden dziesiątek różańca, tajemnica Piąta chwalebna: Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i ziemi” Po niej odmawia się koronkę do Bożej Opatrzności. Na zakończenie nowenny odmawia się modlitwę na zakończenie każdego dnia nowenny do Bożej Opatrzności.
            Litanię i koronkę można odmawiać oddzielnie od całości. Za odmawianie samej Litanii i koronki do Bożej opatrzności, obiecuję specjalną opiekę Bożej Opatrzności i Łaskę poznania Woli Bożej dla osoby, która to odmawia.
            Pamiętajcie także o tym, że każda wasza prośba jest naczyniem, które musicie napełnić modlitwą, pokutą, wynagrodzeniem.
            Drugim sposobem odmawiania nowenny można odmawiać nowenny oprócz tradycyjnego, czyli przez dziewięć kolejnych dni, można odmawiać w drugi sposób do pomnożenie Bożych Łąsk o 10 000 razy. Drugi sposób, jest sposobem wielkiej nowenny. Odmawia się dni nowenny jak miesiące. I tak na przykład w całym styczniu odmawia się codziennie pierwszy dzień nowenny. W lutym odmawia się co dzień drugi dzień nowenny itd.
            Wielką nowennę zalecam do odmawiania w szczególności do odmawiania w kościołach, zwłaszcza gdy prosić się będzie o szczególnie ważną społecznie Bożą Łaskę. Bądźcie wytrwali i stanowczy przy odmawianiu tej nowenny. Demon będzie wymyślał wam tysiące pokus, a wszystko tylko po to, aby odwieść was od tej modlitwy. Nie dajcie się jemu.

 

Modlitwa Wstępna.

Bądź uwielbiona Boża Opatrzności we wszelkiej opiece jaką rozciągasz nad całą ludzkością. Dzięki serdeczne składamy za wszelkie przejawy Twojej Świętej Opieki nad nami, nad naszymi rodzinami i tymi za których prosimy. Oddal od nas modlących się złe duchy, aby nie przeszkadzały nam w naszych modlitwach. Spraw o Wieczny Panie, abym mógł (mogła) w spokoju odprawić tę nowennę. Zechciej wysłuchać próśb jakie zanoszę do ciebie. (Tu wymień jakie prośby.) Spraw o wieczny Boże abym zawsze i z ochotą wypełniać Wolę Bożą i to do końca. Spraw, abym zrozumiał to czego ty pragniesz ode mnie i wykonywał to z ochotą i z miłością. Oddal ode mnie wszelką demoniczną moc i trwogę. Niechaj nie mają do mnie dostępu. Spraw, abym nie cierpiał nędzy z powodu wrogiego działania demona. Umocnij mnie na tyle w siłach ducha i ciała, abym mógł w 100%wykonać to czego pragnie ode mnie (nas) Boża Opatrzność. Amen.
 

1 Dzień Nowenny


W pierwszym dniu nowenny proszę Świętą Bożą Opatrzność o pomoc i opiekę Bożą nad całym Kościołem Świętym.
Wszechmogący Wieczny Panie, zechciej rozciągnąć płaszcz Bożej Opieki i ochrony nad całym Kościołem Świętym. Niechaj Mocą Bożą odpędzone zostaną wszelkie złe złowrogie siły piekielne, które wdzierają się na siłę do wnętrza Kościoła Bożego. Rozciągnij płaszcz Bożej opieki, nad wszystkimi członkami Żywego Kościoła, aby demon nikogo nie zdołał nakłonić. Niechaj wolna wola każdego członka Kościoła Świętego zawsze skłania się do realizacji Bożej Woli i wypełnia nią. Amen.

                         Ojcze nasz …   Zdrowaś Mario …  Chwała Ojcu …
 
 

2 Dzień Nowenny

W Drugim i opiekę Bożą nad obecnym Papieżem. (Wymień jakim.) dniu nowenny proszę Świętą Bożą Opatrzność o pomoc
Wszechmocny stwórco, zechciej zapewnić niezbędną opiekę i ochronę obecnemu papieżowi a następcy Św. Piotra Apostoła. (Wymień kogo.) Daj jemu niezbędną moc i siłę ducha, aby pewną mocną ręką prowadził Kościół święty, i miał siłę sprzeciwić się wszystkim, którzy dążą do destrukcyjnego działania, realizującemu mistrzowski plan zniszczenia Kościoła Świętego od wewnątrz. Spraw o Trójco Święta, aby zawsze dobrze odczytywał i wypełniał Drogę i Wolę Bożą. Niechaj nigdy nie zabraknie dla niego sił i środków do wypełniania Drogi i Woli Bożej. Spraw, aby Twoja Święta Opatrzność stale czuwała nad nim i pomogła osiągnąć jak najwyższe poziomy swojej osobistej świętości. Amen.

Ojcze nasz …   Zdrowaś Mario …  Chwała Ojcu …
 

3 Dzień Nowenny.

W trzecim dniu nowenny proszę Świętą Bożą Opatrzność o pomoc i opiekę Bożą nad wszystkimi Biskupami całego Kościoła Świętego.
O wielka przemożna Boża Opatrzności, zechciej udzielić niezbędnej opieki i obrony wszystkim Biskupom Całego Kościoła Świętego. Spraw o Panie w swojej Świętej Łaskawości i Hojności, aby nigdy nie zabrakło wsparcia modlitewnego tym sługom Kościoła Świętego. Zechciej udzielić na tyle z sił Mocy i Ducha Bożego, aby zawsze i z ochotą pełnili Wolę Boga a nie swoją. Spraw o Wieczny Panie, aby demon nigdy nie miał do nich dostępu. Niech nit z demonów nic nie wciela w rzycie Lokalnego Kościoła Świętego, który został powierzony pieczy i nadzorowi tychże Biskupów. Niechaj zawsze i z ochotą pełnią Wolę Bożą. Zechciej o Wieczny Panie zapewnić im godne warunki materialne, aby nie zaprzątały ich głowy troski o swój byt materialny. Daj także, odpowiednie światło Ducha Świętego dla nich, aby nigdy nie obnosili się żyjąc ponad stan. Spraw o Najpokorniejszy z Pokornych, aby i oni uzyskali niezbędną Łaskę Pokory, aby fakt bycia biskupem nie wbijał ich w pychę, aby zawsze pamiętali że mają służyć i dbać o dobro i czystość wiary. Uwolnij ich, od wszelkich wpływów demonów i spraw, aby byli siłą duchową Kościoła a nie jego kulą u nogi. Amen.

Ojcze nasz …   Zdrowaś Mario …  Chwała Ojcu …
 

4 Dzień Nowenny.

W czwartym dniu nowenny proszę Świętą Bożą Opatrzność o pomoc i opiekę Bożą nad wszystkimi Kapłanami całego Kościoła Świętego.
            O Najwyższy i Wieczny Panie, zechciej rozciągnąć swój płaszcz Bożej Opieki, nad wszystkimi kapłanami całego Kościoła Świętego. Niech nigdy nie zabraknie dla nich dostatecznego wsparcia duchowego, modlitewnego. Zechciej o wieczny Panie pomnożyć ich siły i Łaski Boże, aby zawsze i z ochotą oraz miłością mogli służyć wszelką pomocą i aby zawsze zaleźli możliwość udzielenia pomocy tym, którzy o tą pomoc proszą. O Święta Boża Opatrzności zechciej na tyle obudzić serca wiernych, aby oni sami zawsze zadbali o potrzeby materialne swoich kapłanów. Odpędź wszelkie demony od kapłanów, i spraw aby nigdy nikim nie gardzili ani nie wynosili się nad nikogo. Udziel im niezbędnej Łaski Pokory i miłości, aby zawsze dostrzegali tego, komu potrzebna jest pomoc, i aby mogli zawsze taką pomoc zorganizować. O dawco wszelkich Bożych Łask, zechciej obdarować ich niezbędną pokorą i wyrozumiałością. Niech żaden z nich nigdy nie wzbije się w pychę, i aby zawsze pamiętali, że mają służyć i dbać o zdrowy przekaz wiary, oraz pobudzać tę wiarę w powierzonych sobie duszach. Uwolnij ich od zbędnego demonicznego balastu, aby byli duchową siłą Kościoła Świętego, a nie jego Balastem. Amen.
 
Ojcze nasz …   Zdrowaś Mario …  Chwała Ojcu …
 

5 Dzień Nowenny.

W piątym dniu nowenny proszę Świętą Bożą Opatrzność o pomoc i opiekę Bożą nad Całym Ludem Wiernym,  całego Kościoła Świętego.
            Jedyny Boże zechciej rozciągnąć Płaszcz Bożej Opieki, nad wszystkimi członkami Świętej Matki Kościoła. Niech nigdy nikomu nie zabraknie siły do walki ze swoim własnym  ego i ze swoimi słabościami. Zechciej o Panie zadbać o niezbędne środki Materialne, aby nikt nigdy nie utracił wiary z powody skrajnego ubóstwa. Daj mądrość i pokorę tym co mają więcej środków do życia niż inni, aby ci potrafili podzielić się ze swojego z bardziej potrzebującymi. Oddal agresywne i zwykłe ataki demona od wszystkich w kościele. Daj nam taki rozwój osobistej świętości życia, aby zły duch nigdy nie znalazł najmniejszego punktu zaczepienia. Spraw, aby nikomu nie zaszkodził w dojściu do wyżyn świętości życia i Nieba. Spraw, abyśmy mogli się zbawić i dopomóc w zbawieniu wiecznym innym. Amen.
 
Ojcze nasz …   Zdrowaś Mario …  Chwała Ojcu …
 

6  Dzień Nowenny.

W szóstym dniu nowenny proszę Świętą Bożą Opatrzność o pomoc i opiekę Bożą Świętym Duszom Czyścowym całego Kościoła Świętego.
Trójco Święta Jedyny Boże, zechciej dopomóc wszystkim Świętym duszom czyścowym ze względu na naszą prośbę, na nasze wołanie. My wiemy, że poprzez swoje przewiny, zaciągnęły przewiny wobec Świętej Bożej Sprawiedliwości. Prosimy ciebie o Wieczny Panie o zmiłowanie nad tymi duszami i zechciej uwolnić od mąk czyścowych jak najwięcej tych dusz. Spraw, abyśmy i my mogli kiedyś dostąpić Bożego zmiłowania i cieszyć się Twoją Miłością wieczną. Amen.
 
Ojcze nasz …   Zdrowaś Mario …  Chwała Ojcu …
 

7 Dzień Nowenny.

W siódmym dniu nowenny proszę Świętą Bożą Opatrzność o pomoc i opiekę Bożą nad naszymi rodzicami, tymi żywymi, ale i tymi zmarłymi.
O Święty Świętych, proszę Twój Święty Boży Majestat o wszelką niezbędną pomoc i obronę oraz opiekę nad moimi (naszymi) rodzicami, tymi żywymi, ale i tymi zmarłymi. Daj tym żyjącym rodzicom wiele radości życia nawet w cierpieniu. Daj siłę i Moc, aby nigdy nie upadli ponad siły. Zechciej dać im Łaskę Bożej Miłości i zrozumienia, aby zawsze i ochotnie pełnili Wolę Bożą. Ochroń ich przed wrogim i destrukcyjnym działaniem wielu złych duchów. Daj, aby dokończyli swoich ziemskich dni wiernie trwając przy Tobie. Tym zmarłym naszym rodzicom, daj radość oglądania Ciebie w Niebiesiech. Daruj im resztę ich kar, i uwolnij ich z pęt czyścowych. Amen.
 
Ojcze nasz …   Zdrowaś Mario …  Chwała Ojcu …
 

8 Dzień Nowenny.

W Ósmym dniu nowenny proszę Świętą Bożą Opatrzność o Przemożne Boże Łaski i Błogosławieństwo dla naszego rodzeństwa, naszych rodzin, oraz osoby nam bliskie.
O Przenajświętsza Boża Opatrzności. Bardzo proszę Twój święty Boży Majestat, o pomoc i obronę oraz opiekę, nad moim (naszym) rodzeństwem, nad moimi (naszymi) rodzinami oraz bliskimi mi (nam) osobami. Oddal od nich zgubne dla nich i ich zbawienia, działanie złych nikczemnych duchów. Niech nigdy one nie przebiją zapory Opieki Bożej Opatrzności. Proszę (prosimy) również o dobrą opiekę i Boże Błogosławieństwo materialne. Nie daj im tak wielkiej biedy, aby utracili poprzez nią swoją wiarę. Proszę (prosimy) Twój Święty Boży Majestat o takie natchnienia, aby dobrobyt jaki posiadają, nie stał się ich zgubą. Daj im Najszczodrobliwszy Panie, Łaskę Bożej Szczodrobliwości, aby zawsze i chętnie dzielili się swoimi dobrami z prawdziwie potrzebującymi. Rozmnóż im Święte Dary i Łaski Boże, aby oni mogli pomagać innym i doszli tak do szczęśliwej wieczności w Niebie. Amen.
 
Ojcze nasz …   Zdrowaś Mario …  Chwała Ojcu …
 

9 Dzień Nowenny.

W Dziewiątym ostatnim dniu nowenny proszę Świętą Bożą Opatrzność o wejrzenie na moje (nasze) osobiste prośby.
O Najlepszy z Najlepszych, Opiekunie opiekunów, Panie panów, zechciej wejrzeć na mnie (nas) twojego sługę (twoją Służebnicę) i proszę o wysłuchanie mojej (naszej) prośby i wypełnienie jej o ile nie będzie się sprzeciwiała Świętej Woli i Myśli Bożej. (Tu wymień swoją osobistą prośbę do Bożego Majestatu.) Proszę dla siebie o niezbędne dla Mnie (nas) Łaski Boże, ochronę przed zgubnym działaniem demonów oraz dostateczne a niezbędne dla mnie (nas) środki do życia i działania. Spraw o Stwórco, abym mógł zawsze realizować Bożą Wolę, Boże Plany na bieżąco. Naucz mnie (nas) dzielić się swoim dobrem duchowym, ale i materialnym. Amen.
 
Ojcze nasz …   Zdrowaś Mario …  Chwała Ojcu …

 

Dziesiątek Różańca Świętego

Tajemnica V Chwalebna, „Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i ziemi przez Majestat Trójcy Świętej”.

1 Ojcze nasz …
10 Zdrowaś Maryjo …
1 Chwała Ojcu …

 
Koronka do Bożej Opatrzności

Wstęp.
Ojcze nasz …   Zdrowaś Maryjo … Wierzę w Boga …   3x Chwała Ojcu …

Na dużych paciorkach:
Bądź uwielbiona o Boża Opatrzności
teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Na małych paciorkach:
Boża Opatrzności kocham i wielbię Ciebie,
dopomóż i zaradź naszym troskom i potrzebom.

Na zakończenie:  3 x
Niech będzie uwielbiona, wychwalona i wywyższona Boża Opatrzność
za wszystkie dobro i opiekę jaką nam zapewnia.

 

Modlitwa na zakończenie nowenny

Wszechmogący Wieczny Panie Nieba i ziemi, dziękujemy Tobie za wszelkie dobro i opiekę, jaką nam darowuje Twoja Święta Boża Opatrzność. Nikt nigdy nie zdoła Tobie o Wieczny Panie podziękować za to, co uniżywszy się do człowieka jemu darowujesz. Zechciej wysłuchać naszych próśb, naszego wołania i ulituj się nad naszą głupotą i bezmyślnością. Umocnij nas wszystkich za których prosimy, niezbędnymi, potrzebnymi do zbawienia i egzystencji Świętymi Łaskami Bożymi. Oddajemy się Tobie na własność, oddając naszą wolną wolę do Twojej Świętej wyłącznej dyspozycji. Dysponuj nami do woli i tak, jaka będzie potrzeba. Amen.

 

Oddanie się Opatrzności Bożej

Boże mój! Nie wiem, co mnie dzisiaj czeka. Tyle tylko wiem, że mnie nic nie spotka, czego byś Ty pierwej nie przewidział, nie dopuścił lub nie rozkazał od wieków: to mnie uspokaja. Uwielbiam Twoje odwieczne i niedościgłe wyroki, skłaniam czoło stojąc z jak największą pokorą przed obliczem Twoim, wielbię miłość i dobroć Twoją ku mnie. Wszystko przyjmuję, ze wszystkiego złożę Ci ofiarę i połączę ją z ofiarą Jezusa Chrystusa, Zbawiciela mojego. Proszę Cię tylko w Imię Jego i przez Jego nieskończone zasługi o cierpliwość w przeciwnościach moich i o zupełne posłuszeństwo woli Twojej we wszystkim. Amen. O Panie, wiemy, że kochasz i strzeżesz swoich wiernych. Pomagaj zawsze Twoim dzieciom przez Twą Świętą Opatrzność. Chroń i oświecaj Kościół Twoim Świętym Duchem, aby wszyscy umieli rozpoznawać znaki czasu i Twojej obecności w naszym życiu. Składamy Ci dzięki za wszystkie Twoje dary. Amen.

 

Modlitwa na uproszenie zupełnego poddania się Opatrzności Boskiej

Boże, któryś się Danielowi za Obrońcę, Zuzannie za Opiekuna; Tobiaszowi za Wodza, Józefowi za Odkupiciela, przychodniom, sieroto, ubogim i wdowom dał za Ojca i stajesz się wybawcą wszystkim do Ciebie wołającym! Ciebie Panie, pokornie prosimy, abyśmy, jako się z Twojej radujemy Opatrzności w szczęściu, tak się też z onej weselili w przeciwnościach; a jaką nadzieją od Twej Opatrzności rzeczy pożądanych czekamy; z takąż cierpliwością wszystko co się Tobie podoba znosili; żebyśmy się w dobrem powodzeniu nie podnosili, a w nieszczęściach serca nie tracili. Daj nam Panie, umysł niezwyciężony, serce wierne, wolę we wszystkim zgadzającą się z Opatrznością Twoją. W Tobie samym serca nasze niech odpoczywają; niech nas nic nie miesza, co od Ciebie jest, ale nam wszystko niech miłe będzie dla Ciebie; niech nas nic nie wzrusza dla tego, że dolega, ale niech uspakaja serca nasze dla tego, że od Ciebie pochodzi, niech uznajemy tę prawdę, że nic nie jest małego, co od wielkiego Boga dane bywa, nic szkodliwego, co od najukochańszego Ojca, nic niesłusznego, .co od najsprawiedliwszego Pana przychodzi: Twoja albowiem Opatrzność wszystko na dobre rozporządza cokolwiek na nas przypuszcza, lubo się to nam zda być przeciwne, jednak do dobrego ściąga się końca. Więc cokolwiek na nas ześlesz i jakkolwiek nami rozrządzisz daj Panie , abyśmy to wdzięcznie przyjmowali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa do Opatrzności Bożej

 

Panie, Jezu Chryste, rządź przychodem i rozchodem naszym, nie dopuszczaj większego rozchodu niż przychód.

Jesteś bowiem bogaty w miłosierdzie, szczodrobliwie udzielasz łask i chętnie dajesz więcej niż oczekujemy.

Daj nam na wszystkie potrzeby nasze.

Niech grzechy nasze nie ograniczają Twojej hojności, aby Twoja dobroć miała jak największą chwałę.

O Boże, w Twojej Opatrzności pokładamy nadzieję. Od nas pochodzi wszelki brak i niedostatek, a od Ciebie zmiłowanie i wszelka szczodrobliwość na wieki. Amen.

Opatrzności Boża, którą kieruje Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.

Maryjo, Matko Opatrzności Bożej módl się za nami.

Święty Kajetanie od Opatrzności Boskiej módl się za nami.


Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Matki Bożej Opatrzności

Najświętsza Maryjo Panno
Niepokalana Matko Bożej Opatrzności,
otaczaj swą opieką nasze życie i uświęcaj nasze dusze swą łaską.
Wypraszaj dla nas u Ojca miłosierdzia i Boga wszelkiej pociechy
przebaczenie za nasze grzechy, pojednanie z naszymi braćmi,
otuchę w naszych zmartwieniach.
Dokonaj w nas głębokiej odnowy serca,
aby stało się godnym mieszkaniem dla Twojego Syna.
Wspieraj nas w walce z letniością, egoizmem i pychą,
byśmy mogli wielkodusznie wypełniać nasze obowiązki i służyć bliźnim.
Tobie się powierzamy, o Maryjo, w naszej wędrówce przez ten świat,
Ciebie przyzywamy jako przewodniczkę i obronę przed niebezpieczeństwami.
Bądź nam pewną ucieczką w dręczących nas zmartwieniach.
O słodka Matko Opatrzności, zwróć ku nam swe spojrzenie:
Tyś naszą nadzieją na ziemi.
Spraw, byśmy mogli mieć w Tobie Matkę chwały w niebie.
Amen.


Modlitwa do Matki Bożej Opatrzności

Panno Najświętsza,
Matko Bożej Opatrzności,
napełnij nasze dusze swoimi łaskami,
kieruj naszym życiem zgodnie z wolą Boga.
Wyjednaj przebaczenie naszych win.
Bądź dla każdego z nas
przewodniczką, obroną, ucieczką.
Pocieszaj nas w codziennych troskach,
ratuj w niebezpieczeństwach,
bądź pewną pomocą w przeciwnościach życia.
Wypraszaj dla nas czystość serca,
aby stało się godnym mieszkaniem
dla Twego Boskiego Jezusa.
Oddal od nas
niedbalstwo, letniość i grzech.
Wspieraj nas we wszelkich potrzebach
duchowych i materialnych
i spraw, byśmy byli godni
szerzyć Twą Opatrzność
na potrzebujących braci i siostry.

 

Psalmy wysławiające Opatrzność Bożą

PSALM 33

Hymn na cześć wszechmocy i Opatrzności Bożej

Śpiewajcie, sprawiedliwi, radośnie na cześć Jahwe!
Prawym przystoi pieśń chwały.
Chwalcie Jahwe grą na cytrze,
wysławiajcie Go na dziesięciostrunowej lutni!
Śpiewajcie pieśń nową na Jego cześć,
grajcie Mu pięknie przy dźwięku trąb!
Słowo Jahwe bowiem jest prawdziwe,
a wszystkie dzieła Jego świadczą o Jego wierności.
On sprawiedliwość miłuje i Prawo,
ziemię przepełnia Jego łaskawość.
Przez słowo Jahwe zostały stworzone niebiosa,
przez tchnienie ust Jego - wszystkie ich zastępy.
On wody morskie zebrał niby w worze,
zgromadził w zbiornikach przepastne odmęty.
Niech ziemię całą ogarnie bojaźń Jahwe,
niechaj drżą przed Nim wszyscy mieszkańcy świata.
Bowiem rzekł - i stało się,
rozkazał - i powstało.
Jahwe wniwecz obraca zamierzenia ludów,
udaremnia zamysły narodów;
ale postanowienia Jahwe trwają na wieki,
a zamierzenia Jego serca sięgają najdalszych pokoleń.
Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Jahwe,
lud, który On obrał sobie za dziedzictwo!
Jahwe spogląda z nieba
i widzi wszystkich synów człowieczych;
z miejsca, gdzie Jego siedziba,
patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi,
On, który ukształtował serce każdego z nich
i zważa na wszystkie ich poczynania.
Króla nie wybawią mnogie wojska,
bohater nie zawdzięcza ocalenia potędze swej mocy;
koń zawiedzie tego, kto liczy na zwycięstwo,
i mimo wielkiej swej siły nie zapewni bezpieczeństwa.
Lecz oko Jahwe zwrócone jest na tych, co się Go boją,
co wyczekują Jego zmiłowania,
aby wybawił ich od śmierci
i by ich utrzymał przy życiu w czas głodu.
My to pokładamy nadzieję w Jahwe,
On naszą pomocą i puklerzem.
O tak, w Nim serce nasze znajduje radość,
w świętym Imieniu Jego cała nasza ufność.
Niech łaska Twoja, Jahwe, będzie z nami,
gdyż w Tobie ufność pokładamy.

PSALM 139

Chwała Temu, który wie wszystko

Panie, przenikasz i znasz mnie,
Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję.
Z daleka przenikasz moje zamysły,
widzisz moje działanie i mój spoczynek
i wszystkie moje drogi są Ci znane.
Choć jeszcze nie ma słowa na języku:
Ty, Panie, już znasz je w całości.
Ty ogarniasz mnie zewsząd
i kładziesz na mnie swą rękę.
Zbyt dziwna jest dla mnie Twa wiedza,
zbyt wzniosła: nie mogę jej pojąć.
Gdzież się oddalę przed Twoim duchem?
Gdzie ucieknę od Twego oblicza?
Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś;
jesteś przy mnie, gdy się w Szeolu położę.
Gdybym przybrał skrzydła jutrzenki,
zamieszkał na krańcu morza:
tam również Twa ręka będzie mnie wiodła
i podtrzyma mię Twoja prawica.
Jeśli powiem:
"Niech mię przynajmniej ciemności okryją
i noc mnie otoczy jak światło":
sama ciemność nie będzie ciemna dla Ciebie,
a noc jak dzień zajaśnieje
[mrok jest dla Ciebie jak światło].

Ty bowiem utworzyłeś moje nerki,
Ty utkałeś mnie w łonie matki.
Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie,
godne podziwu są Twoje dzieła.
I dobrze znasz moją duszę,
nie tajna Ci moja istota,
kiedy w ukryciu powstawałem,
utkany w głębi ziemi.
Oczy Twoje widziały me czyny
i wszystkie są spisane w Twej księdze;
dni określone zostały,
chociaż żaden z nich [jeszcze] nie nastał.

Jak nieocenione są dla mnie myśli Twe, Boże,
jak jest ogromna ich ilość!
Gdybym je policzył, więcej ich niż piasku;
gdybym doszedł do końca, jeszcze jestem z Tobą.
O Boże, obyś zgładził bezbożnego,
niech krwawi mężowie idą precz ode mnie!
Oni przeciw Tobie zmawiają się podstępnie,
za nic mają Twoje myśli.

Panie, czyż nie mam nienawidzić tych,
co nienawidzą Ciebie?
oraz nie brzydzić się tymi,
co przeciw Tobie powstają?
Nienawidzę ich pełnią nienawiści;
stali się moimi wrogami.
Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce;
doświadcz i poznaj moje troski,
i zobacz, czy jestem na drodze nieprawej,
a skieruj mnie na drogę odwieczną!

PSALM 65

Hymn wdzięczności za dobrodziejstwa Boże

Tobie, Boże, należą się pieśni chwały na Syjonie
i przed Tobą należy wypełnić złożone Ci ślubowanie.
Do Ciebie, który wysłuchujesz [naszych] modłów,
przychodzi każdy śmiertelnik
z powodu swoich przewinień.
Gdy grzechy nasze obciążają nas,
Ty nam je odpuszczasz.
Szczęśliwy, kogo wybrałeś i kogo przyzywasz [ku sobie],
by mógł przebywać na Twoich dziedzińcach.
Obyśmy mogli nasycić się dobrami Domu Twego,
Twego świętego Przybytku.
W przedziwny sposób wysłuchujesz nas w swej sprawiedliwości,
Boże, Zbawco nasz,
nadziejo wszystkich krańców ziemi
i odległych wysp;
Ty, który mocą swoją utwierdziłeś góry
i przepasałeś się potęgą,
który uśmierzasz szum morza
i huk jego fal!
Gdy narody się burzą,
ujarzmiasz kraje wschodu i zachodu,
i mieszkańcy najdalszych stron
lękają się Twych znaków.
Gdy nawiedzasz ziemię i nawadniasz ją,
i szczodrze darzysz ją bogactwem,
strumień Boży obfituje w wodę.
Zapewniasz [ludziom] zboże,
bo tak przysposabiasz ziemię:
Zraszasz jej bruzdy, wyrównujesz skiby,
spulchniasz ją deszczami
i błogosławisz wschodzącym zasiewom.
Wieńczysz rok darami swej dobroci,
ścieżki Twoje znaczone są urodzajem.
Opływają [bogactwem] pastwiska stepu,
wzgórza opasują się weselem.
Łąki strojne są w stada owiec,
doliny przyodziały się zbożem.
[Wszystko] raduje się i śpiewa

 
Pieśń do Opatrzności Bożej

Szczęśliwy, kogo Opatrzność Boska

Ma w Swej opiece, niech się nie troska

W żadnym przypadku ten nie szkoduje,

Kogo Opatrzność Boska piastuje.

Nie tak miedziany mur jest bezpieczny,

Ani dyament tak długowieczny,

Jak kto przy Bogu łaskawym stoi;

Żadnych się nieszczęść niechaj nie boi.

Niechaj się na mnie i świat oburzy,

Niechaj me serce w żalach zanurzy;

Gdy tylko spojrzy Niebieskie oko,

Wyjdę z tej toni pewnie wysoko.

Izraelowi za sprawą Boga,

Sucha w pół morza ściele się droga;

A Faraona wozy i konie

I pyszne wojsko w dnie morskiem tonie.

Miecz Dawidowi nie był potrzebny,

W królewskiej zbroi nie tak chwalebny,

Gdy młode jego Bóg szczęści lata,

Jednym kamykiem zbił Goliata.

Samson na siebie się zbierające,

Szczęką, nie mieczem, płoszy tysiące,

Kto w Bogu ufa i przy Nim stoi,

W największych burzach niech się nie boi.

Któż o mizernym pomyślał Jobie,

Kiedy w ubóstwie leżał jak w grobie;

Tu go przyjaciel sani odstępuje,

A nim się wtenczas Bóg opiekuje.

Boże Opatrzny! W Tobie nadzieje

Nasze składamy, niech nam przyśpieje

Twa pomoc Boska w każdej potrzebie,

Bo nic nie można począć bez Ciebie.

Z Ciebie łaknący mają Pasterza,

Żywisz po kniejach tak wiele zwierza.

Ptactwo z Twej ręki żywności czeka,

A większą dobroć masz na człowieka.

Tyś chorującym jest za lekarza,

Błędnego wiedziesz morzem żeglarza;

Morzem i ziemią ten nie zabłądzi,

Którym Twa Boska Opatrzność rządzi.

Tobiasz drogę, Józef więzienie,

Zuzanna cierpi złe osławienie;

Izmael pragnie, i lwy Daniela

Straszą, nie było tam przyjaciela.

Ale gdy Ciebie, Boże, wzywają,

Sławę, ochłodę i wolność mają;

Ty strażą jesteś i przewodnikiem,

Któż to wysłowi ludzkim językiem.

Gdy woda w górę Noego wzbiła,

Ręka go Boska tam unosiła;

Mojżesz, rzucony w koszu na wody,

I tam najmniejszej nie poniósł szkody.

A dzieciom onym, co w Babilonie,

I włosek jeden w ogniach nie płonie;

Z piękniejszą stamtąd wyszły urodą,

Bo im Opatrzność była ochłodą.

Więc nas doczesne więcej staranie

Niech nie frasuje, bo w Tobie, Panie,

Wszystkie starania nasze składamy,

Opatrzność Twoją gdy wychwalamy.[1] 

 

Pieśń do Opatrzności Bożej - 2

Boże opatrzności na niebie i ziemi!
Znać to, żeś Ojciec, my dziećmi Twoimi!
Co dzień jesteśmy Tobie winni dzięki
Za dar widzialny z niewidzialnej ręki.

Ty Opatrznością Twoją niezwłoczną
Ubogiej ziemi dajesz barwę roczną!
Ziarno wśród mrozu grzejesz parą tajną
I siłę jego umacniasz urodzajną.

Do Ciebie, czy głód, czy cierpi pragnienie,
Oczy podnosi wszelkie stworzenie;
Twoim nakładem, z Twej jedzą komory
Wszystkie powietrzne, wodne, ziemskie twory.

Podróżny Twoją ręką prowadzony,
Na dobrą drogę wyjdzie, gdy jest zagubiony.
Twoim staraniem zguba nam się wróci,
Bo żal Ci, gdy się Twój człowiek zasmuci.

Dajesz pogodę i deszcz w swojej porze,
Bydlęta nasze zliczyłeś w oborze!
A gdy o każdym pamiętasz stworzeniu,
I dzieci nasze znasz po ich imieniu.

Boże opatrzności, na ziemi i w niebie,
Nie odstępuj od nas we wszelkiej potrzebie,
Bo gdy coś zrobimy naszą tylko siłą,
Zaraz to poznać, że Ciebie w tym nie było. 

 

Franciszek Karpiński

Pieśń "Kto się w opiekę"

Kto się w opiekę odda Panu swemu,
A całym sercem szczerze ufa Jemu,
Śmiele rzec może, mam obrońcę Boga,
Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga,

Ciebie On z łowczych obieży wyzuje,
I w zaraźliwym powietrzu ratuje.
W cieniu swych skrzydeł zachowa cię wiecznie,
Pod Jego pióry uleżysz bezpiecznie.

Stateczność Jego tarcz i puklerz mocny,
Za którym stojąc na żaden strach nocny,
Na żadną trwogę, ani dbaj na strzały,
Którymi sieje przygoda w dzień biały.

Stąd wedle ciebie tysiąc głów polęże,
Miecz nieuchronny ciebie nie dosięże,
A ty zdumiały oczyma swoimi
Niechybną pomstę ujrzysz nad grzesznymi.

Iżeś rzekł Panu: "Tyś nadzieja moja",
Iż Bóg najwyższy jest ucieczka twoja,
Nie padnie na cię żadna zła przygoda,
Ani się znajdzie w domu twoim szkoda.

Aniołom swoim każe cię pilnować,
Gdziekolwiek stąpisz, będą cię piastować,
Na ręku nosić, abyś idąc drogą
Na ostry kamień nie ugodził nogą.

Będziesz bezpiecznie po żmijach zjadliwych
I po padalcach deptał niecierpliwych,
Na lwa srogiego bez obrazy wsiądziesz
I na ogromnym smoku jeździć będziesz.

Słysz, co pan mówi: "Ten to Mnie miłuje
I ze Mną sobie szczerze postępuje,
I Ja go także w jego każdą trwogę
I nie zapomnę. I owszem, wspomogę.